Byggindustrin Bostad
2 min lästid

Det verkliga byggbehovet är 436 000 bostäder

23:e mars 2015, 13:20
Det verkliga byggbehovet är 436 000 bostäder
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Regeringens mål på 250 000 nya bostäder till och med år 2020 är ambitiöst. Men det räcker inte. Vi måste bygga 436 000 bostäder för att få bort bostadsbristen. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

– För att klara en sådan kraftigt ökad byggtakt krävs extraordinära åtgärder. Staten måste gå in med smörjmedel och byggbolag, bostads- och fastighetsbolag, kommuner och länsstyrelser måste ta sitt ansvar, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

2008-2013 byggdes cirka 150 000 bostäder i Sverige. Sett till befolkningsökningen samma period borde det ha varit 276 000. I det sammanhanget ska man komma ihåg att dåvarande finanskris bidrog till att hålla nere nyproduktionen. Men oavsett orsaker finns ett byggunderskott på 126 000 bostäder som behöver adderas till kommande byggbehov.

För att matcha de kommande sex årens befolkningsökning behöver vi dessutom, förutom de aviserade 250 000 bostäderna, bygga ytterligare 60 000. Enbart det motsvarar en stad i Trollhättans storlek. Sammantaget ger det ett behov av 436 000 nya bostäder till och med år 2020.

– Vi måste öka takten i nyproduktionen. Den som påstår att det befintliga bostadsbeståndet ska kunna bota bostadsbristen lever långt från verkligheten. I det här läget måste staten gå in med ekonomiska smörjmedel för bostadsbyggande, säger Kurt Eliasson.

För att det ska fungera i praktiken krävs ett antal åtgärder:
– Att byggpriserna sänks. SABOs prispressande ramupphandlingar av Kombohus bevisar att byggbranschen klarar att leverera till 25 procent lägre pris. Därför måste statliga åtgärder utformas så att de inte minskar bolagens vilja att effektivisera och erbjuda lägre priser.
– Att bostadsmarknaden öppnas för en bredare grupp. På samma sätt som byggföretaget ska pressa sina priser, måste bostads- och fastighetsföretaget erbjuda goda bostäder som fler har råd med. I det arbetet är presumtionshyror ett bra verktyg. De sätts mellan fastighetsägare och hyresgästorganisation och gäller i 15 år innan de prövas mot likvärdiga bostäder.
– Att kommunerna ser över markpriser och exploateringsavgifter och snabbar på plan- och bygglovsprocesserna. Ett sådant nagelfarande arbete gäller även länsstyrelserna.

– För att kommunerna ska kunna ta sitt medborgaransvar och bygga bort bostadsbristen måste alla bidra.Varje aktör i varje led – från staten via länsstyrelserna till byggbolagen och bostadsföretagen – måste ta sitt ansvar. Till detta kommer även en översyn av dagens skatter som missgynnar hyresrätten och hämmar nyproduktionen, säger Kurt Eliasson.

#bostäder #byggbehov #sabo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0