Infrastruktur VA
3 min lästid

Förslag klart för nytt reningsverk i Lidköping

10:e oktober 2016, 17:15
Förslag klart för nytt reningsverk i Lidköping
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu är den tekniska förstudien för nytt avloppsreningsverk i Lidköping klar.

Teknisk Service och konsultföretaget Sweco presenterade idag studien för politikerna i styrgruppen och Teknisk Servicenämnd.

Studien presenterar tre olika koncept för hur reningsverket ska se ut och fungera. Det handlar om olika processtekniska lösningar för verket. Utredningen har utvärderat olika lösningar som finns i branschen och format dem till tre koncept. Dessa tre koncept har utvärderats ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och utifrån det föreslår utredningen ett av dem.

Den föreslagna lösningen bedöms vara ekonomiskt mest hållbart, både sett till investeringskostnad och driftskostnad, och den har framtida utbyggnadsmöjligheter när det gäller att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav. Det föreslagna verket kommer också att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.

Den föreslagna lösningen är förberedd för läkemedelsrening och fosforåtervinning. Anledningen till att detta inte kommer med från början är att det inte finns några tydliga myndighetskrav idag, vilket gör att investeringar i detta blir osäkra.

Förslaget har så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.

Ett femtontal utredningar har gjorts för att kunna göra en ordentlig kostnadsberäkning. Bland annat har det gjorts geoteknisk, arkeologisk och limnologisk utredning, samt en naturinventering.

Kostnaden för projektet beräknas bli 575 miljoner kronor. En stor kostnad är grundläggningsarbetet, eftersom marken består av lera som är besvärlig ur byggnadssynpunkt.

– Det är allmänt känt att marken i Lidköping är besvärlig ur byggsynpunkt, och därför har vi gjort extra geotekniska undersökningar för att kunna beräkna kostnaderna. Redan i samband med lokaliseringsutredningen lät vi göra en geologisk bedömning av de olika lokaliseringsalternativen, och de bedöms likvärdiga, säger Linda Lundström, Teknisk Servicechef på Lidköpings kommun.

Skillnader mellan dagens reningsverk och det som föreslås är att det nya verket får en mycket högre kapacitet, vilket är nödvändigt för att Lidköping ska kunna växa. Dagens verk har redan nått sitt kapacitetstak och saknar modern slamhantering. Det nya verket får en bättre och modernare teknik som gör att utsläppen av fosfor och kväve halveras, vilket är viktigt för Vänern och naturen i övrigt.

Det nya verket på den nya platsen frigör också mark för Hamnstaden. Det möjliggör framtida samarbete med andra kommuner, och det är positivt eftersom det gör att vi kan hålla nere kostnaderna, lättare behålla personalkompetens och upprätthålla modern teknik och säkerhet och blir en viktig del i biosfärsamarbetet kring Vänern.

Nästa steg i processen med nytt reningsverk är att politikerna utifrån studien tar ställning till om de vill gå vidare med projektet.

#lidköping #lidköping kommun #reningsverk #sweco #vatten avlopp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0