Senaste nytt infrastruktur
3 min lästid

Över tolv miljoner till VTI-forskning

20:e oktober 2014, 12:38
Över tolv miljoner till VTI-forskning
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

VTI har fått 12,6 miljoner kronor till tre egna forskningsprojekt som ska bidra till att Sverige når miljömålen. Dessutom har ytterligare två projekt, där VTI ingår, beviljats tio miljoner kronor.

– Forskningsanslagen betyder naturligtvis mycket för den närmaste tidens forskning för att bidra till Sveriges miljömål, så det här är riktigt stort för oss, säger Tomas Svensson, forskningsdirektör på VTI.

Det är Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, som sammanlagt har beviljat 57 miljoner kronor till 15 olika forskningsprojekt inom utlysningen transport- och miljöinnovationer. Alla projekt ska bidra till Sveriges miljömål. Tre av projekten leds av VTI och får tillsammans 12,6 miljoner kronor.
– Det känns fantastiskt lyckosamt och glädjande att VTI beviljas dessa forskningspengar. Det är ett kvitto på att vår forskning är i framkant, säger Tomas Svensson.

Ett av projekten ska bidra till förbättrad miljö i tätort. Det projektet får fem miljoner kronor. Det andra projektet har beviljats 3,5 miljoner kronor och är en metodutveckling för att uppnå miljömålen på väg- och järnvägsområdet. Och det tredje projektet som VTI nu får pengar till ska gå till forskning för en ny policymodell för hållbara urbana transporter.

Utöver detta går fem miljoner kronor till ett projekt om affärsmodeller för citylogistik som sträcker sig fram till och med 2017. Det är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och VTI där LiU är huvudsökande.

KTH (Kungliga tekniska högskolan) får fem miljoner kronor för en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt med prioriterad busstrafik där VTI också bidrar med forskning.

VTI-projekten:

”Optidrift – optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet” (5 miljoner kronor).
Om projektet: Syftet är att, i samarbete mellan forskare, kommunala väghållare, driftentreprenörer och maskintillverkare, ta fram och testa teknik och strategi för optimerad och innovativ vinter- och barmarksdrift i urban miljö samt att ta fram metoder att utvärdera effekterna av ny teknik och strategi.

”Policymodell för hållbara urbana transporter” (4,1 miljoner kronor).Om projektet: Målet är att utveckla och testa ett planeringsverktyg för hållbara resor i städer. Syftet är att underlätta beslutsprocesser och bidra till mer kostnadseffektiva åtgärdspaket. Stadens utformning, framkomlighetsåtgärder, bilrestriktioner och finansieringsmodeller kommer att vara väsentliga faktorer. 

”Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen” (3,5 miljoner kronor).

Om projektet: Huvudsyftet är att utveckla metodiken för bland annat Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att underlätta att hänsyn tas till nationella miljökvalitetsmål och transportpolitiska mål i infrastrukturplaneringen. Studien inriktas på begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.

Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

#forskning #vinnova #vti
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0