Energi
3 min lästid

Löfte ska minska utsläppen från tunga transporter

28:e juni 2021, 13:45
Löfte ska minska utsläppen från tunga transporter
Bild till vänster: Foto: Vattenfall
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Regeringens elektrifieringskommission presenterade tidigare det elektrifieringslöfte som bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv enats om för Norrbotten. Löftet innebär att medverkande aktörer är överens om att verka för att ställa om de regionala tunga transporterna till ökad eldrift.

För att nå Sveriges mål om att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030 har regeringen tillsatt en elektrifieringskommission med uppdrag att verka för en snabbare elektrifiering av tunga vägtransporter, arbetsmaskiner, sjöfart och flyg.

Elektrifieringskommission har tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv i olika delar av landet presenterat elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från mer än 250 aktörer.

“Vattenfall Eldistribution medverkar i elektrifieringslöften för tre regioner – Region Norrbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. Inom ramen för elektrifieringslöftet, har vi för avsikt att kartlägga behovet av elnät som kommer att krävas för laddning av tunga fordon i de medverkande regionerna och medverka till framtagande av lösningar som möjliggör en snabb övergång till eldrivna lastbilar” , säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution och ledamot i elektrifieringskommissionen.

Långsiktiga mål
Sveriges långsiktiga mål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. En viktig del för att uppnå klimatmålen är energi- och effekteffektivisering. Att planera verksamheter energi- och effekteffektivt är nyckeln till att lyckas med elektrifieringen och få en effektiv användning av elnätet och energisystemet.

När det gäller tunga transporter och infrastruktur för laddning finns inte alla lösningar på plats. Det kommer krävs ett omfattande samarbete för att samhället ska klara av den här omställning. För att bygga elnät för framtida behov, behövs prognoser från kommuner, regioner, länsstyrelse och tidiga förfrågningar från kunder. Men också rätt förutsättningar för att göra det möjligt.

“Tillståndsprocesserna för elnät behöver kortas avsevärt, vi behöver kunna bygga på prognos och vi behöver säkra kompetensförsörjningen. När samarbetet mellan transport- och energisektorn nu fördjupas behöver vi bli många fler som arbetar med elektrifiering både inom myndigheter och näringsliv. Energibranschen är en framtidsbransch och erbjuder många spännande och utvecklande arbeten”, säger Annika Viklund.

Situationen i Norrbotten
Utmaningen för elnätet i Norrbotten är främst kopplat till omställning av befintlig elintensiv industri samt tillkommande stora förbrukare. Både region- och transmissionsnät planeras att förstärkas och utvecklas kontinuerligt för att möta kundernas förväntningar i omställningen.

I Norrbotten kommer kapaciteten att förstärkas signifikant genom planerade projekt hos Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution. En effektiv tillståndsprövning samt samarbete mellan nätbolag och kunder är viktigt för att korta tidsperspektiven, speciellt när flera omfattande investeringar görs samtidigt.

Tillväxten i Norrbotten, exklusive nämnda stora förbrukare, bedöms fortsatt positiv och hanterbar utifrån elnätsperspektivet både på kort och lång sikt. Dock ställer förväntningarna krav på att nätföretagen kraftsamlar och ökar investeringstakten i elnätet. Nära samverkan kring kommunala detaljplaner för omfattande nätbyggnationer underlättar omställningen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0