Fastighet
5 min lästid

Stora besparingar genom samverkande automationssystem

15:e februari 2016, 09:26
Stora besparingar genom samverkande automationssystem
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Minskade resurser, klimatförändringar och frågor kring säkerhet är några av vår tids största utmaningar. Kraven på en hållbar, effektiv energianvändning och säker miljö ökar därför mer och mer. Inom bygg- och fastighetssektorn har det på senare år på allvar satsats på olika intelligenta system som både effektiviserar energianvändningen och samtidigt också ökar säkerheten.

Byggnadsautomationssystem används allt oftare i moderna fastigheter för att uppnå betydande energibesparingar och samtidigt skapa bättre inomhusklimat med optimal komfort och säkerhet där ytterligare potential ligger i samordning mellan de olika tekniska disciplinerna.

Ett effektivt samspel mellan operatör, system och processer och processer är en förutsättning för optimala driftsförhållanden. Vid nybyggnation och renovering av fastigheter är en av de stora utmaningarna att få de många olika driftsystemen och komponenterna i en fastighet att samverka och kommunicera på ett för fastighetsägaren överskådligt sätt.

Det krävs idag både erfarenhet och kunskap för att på ett optimalt sätt utforma och genomföra detta i praktiken. Kunskap om hur energin används i fastigheten och samtidigt metodiskt strukturera och bearbeta aktuella data för att få fastighetens alla delar att samverka som en energieffektiv helhet.

När fastighetsägare ska göra energibesparingar som också påvisar resultat i miljöarbetet måste äldre fastigheter som helt eller delvis saknar fastighetsautomationssystem anpassas för sådana system. För äldre fastigheter krävs det ofta mer omfattande arbete, då de olika delsystemen inte fullt ut är konstruerade för att samverka. Även vid upphandling av installatörer för de olika systemen var för sig kan det vara svårt att utan komplettering eller korrigering göra detta på ett kostnadseffektivt sätt.

När komplexiteten ökar är det av extra vikt att de olika delarna kommunicerar och samverkar med varandra. Ett återkommande problem för branschen är att vissa system eller delar av system har obefintlig eller begränsad kompatibilitet med varandra och att de inte alltid kommunicerar. Det kan leda till att de i stället för att samverka motarbetar varandra. Då kan det uppstå oönskade effekter inom exempelvis värme och kylsystem som inte är anpassade till varandra med en ojämn energiförbrukning som följd. Det är därför extra viktigt att arbeta bort onödiga funktioner för att förenkla komplexiteten och samtidigt eliminera funktioner som motverkar varandra.

Idag finns moderna intelligenta automationssystem som kan göra fastigheter både energieffektiva och säkra. Byggnadsautomationssystem möjliggör effektiv drift och analys för åtgärder som kan resultera i betydande besparingar för fastighetsägare, driftorganisation och hyresgäst.

Det gäller byggnadens samtliga system så som belysning, värme och kyla, solskydd, ventilation, larm, brandskydd m.m. Det är genom intelligent samverkan som de olika systemen kan optimera driftsförhållanden och därigenom även förbättra energiprestandan.
– Det är genom att systemen nu kan samverka som vi kan erbjuda fastighetsägare och operatörer bättre automatiserade funktioner och skapa enklare och tydligare användarinformation, säger Stefan Berg, ansvarig för området Automation på Siemens Building Technologies.

Stefan Berg, ansvarig för området Automation på Siemens Building Technologies.

Funktioner som i slutändan också leder till lägre kostnader för fastighetsägaren genom förbättrade energiprestanda. – Ett integrerat tekniskt byggnadsautomationssystem säkerställer också att data och funktioner i alla system samverkar som en helhet, berättar Stefan Berg.

Desigo är ett modernt och väl beprövat byggnadsautomationssystem som Siemens genom många års erfarenhet utvecklat till att idag vara ett av de ledande på marknaden. Desigo möjliggör att effektivt och enkelt övervaka, leda och optimera en fastighets drift. Genom att systemet är skalbart och genomgående med högsta graden av energieffektivitet så passar det med fördel alla typer av byggnader. Med sin detaljerade grafik ger systemet fastighetsägaren en överskådlig insikt som hjälp för att fatta bättre och mer underbyggda beslut. En effekt är också att systemet genom sin öppna kommunikation och enkla utbyggnadsmöjlighet ger ett långsiktigt investeringsskydd.


 

Siemens Building Technologies Division hedrades under 2014 med utmärkelsen European Building Technologies Company of the Year Award av Konsultföretaget Frost & Sullivan. Siemens har med sina lösningar och tjänster baserade på det integrerade fastighetsautomationssystemet Desigo uppnått betydande marknadsandelar.

 

– Modern teknik i kombination med smarta funktioner och standarder skapar unika förutsättningar för flexibilitet, god driftsekonomi och säkerhet inom och mellan de olika ingående delarna (disciplinerna), förklarar Stefan Berg. Desigo erbjuder användaren transparens och enhetlig arbetsmetodik i ett modernt överordnat system för alla typer av fastigheter.

– Genom sitt tydliga användargränssnitt och en systematisk och lättförståelig grafik är systemet okomplicerat och smidigt att använda oberoende av tid och plats vilket effektiviserar fastighetsdriften ytterligare, säger Stefan Berg. Genom tydlig översikt kan användaren direkt fokusera på den mest relevanta informationen för snabbare åtgärder. Individanpassade vyer kan definieras för olika roller, behov och fokusområden.

– För en fastighetsägare innebär det att man inte behöver investera i egna kostnadskrävande individuella system utan här kan man istället lägga hela sin driftsmiljö i ett gemensamt, berättar Stefan Berg. Detta inkluderar full support under hela driftstiden. – Desigo är anpassat för öppen kommunikation och det är enkelt att ansluta utifrån standardiserade öppna datagränssnitt.

– Vi kommer se en snabb och spännande utveckling inom vår industri de kommande åren med ökande digitalisering som exempelvis BIM. – Den digitala utvecklingen går raskt framåt och möjliggör i kombination med moderna automationssystem stora samordningsfördelar med betydande ekonomiska vinster för både beställare och operatörer, avslutar Stefan Berg.

Läs mer om Desigo fastighetsautomation.


 

Vid bedömning av den totala besparingspotentialen för en fastighet genom automationssystem måste man beräkna framtidens förändrade förutsättningar och driftsförhållanden i kalkylen. Viktigt för fastighetsägaren är då att säkerställa att systemets olika delar är kompatibla och har stor flexibilitet som underlättar och åskådliggör driftsmiljön på ett optimalt sätt.

 

Bildmaterial i artikeln tillhör Siemens.

Text: Frank Johansson, Branschaktuellt.se

#automation #energianvändnigen #energianvändning #energibesparingar #siemens
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0