Energi
12 min lästid

Tre snabba med Sveriges ledande energiaktörer

7:e juli 2022, 08:34
Tre snabba med Sveriges ledande energiaktörer
Johan Lindehag, vd Ellevio, Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution och Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör Svenska Kraftnät. Fotograf för respektive foto hittas nedan.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

”Klimatet och den elektrifiering som krävs för att möta hotet kan inte vänta”

Tre snabba med Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution

Martin Höhler. Foto: Apelöga
Martin Höhler. Foto: Apelöga

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Elbehovet i Sverige beräknas växa med 120 procent fram till 2045. Det kommer krävas historiskt stora investeringar i elnätet för att möta utvecklingen. E.ON investerar 16 miljarder kronor mellan 2020–2023 för att förnya, utveckla och bygga ut kapaciteten i elnäten. Det är vår mest ambitiösa investeringsplan någonsin och 20 procent mer än under föregående period. Sex miljarder kronor avser åtgärder kopplade till tillväxt och kapacitet och cirka 10 miljarder kronor avser åtgärder för höjning av leveranskvalitét till kund. Investeringar i elnäten är en nyckel för att klara såväl klimatmålen som Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. 

Hur påverkar kriget i Ukraina E.ON?

– Kriget fortsätter påverka läget på energimarknaden med höga priser på gas, olja, kol och el. I Sverige har vi påverkats av stigande priser på elbörsen Nordpool och av de extrema prisskillnader som råder mellan elområden. Huvuddelen av våra elnät finns i elområde 4 och 3 vilket gör påverkan på E.ON stor. Det fruktansvärda kriget i Ukraina driver Europa att så snabbt det är möjligt minska beroendet av rysk gas, olja och kol. Samtidigt kommer nya rapporter som visar att den globala uppvärmningen fortsätter. Klimatet och den elektrifiering som krävs för att möta hotet kan inte vänta. Det är nu viktigare än någonsin att vi med kraftfulla investeringar i våra elnät kan fortsätta driva energiomställningen och minska beroendet av fossila bränslen.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt?

– Vår främsta prioritering att fortsätta leverera på våra omfattande investeringsplaner. Vi arbetar för fullt med att framtidssäkra elnätet genom att öka kapaciteten och tillgängligheten för att möjliggöra den storskaliga elektrifiering som krävs för energiomställningen. Högt prioriterat är också hållbarhet, där våra koldioxidutsläpp ska halveras till 2030, för att 2035 nå netto noll. Utöver det arbetar vi vidare med ökad hållbarhet i investeringar och inköp och insatser för biologisk mångfald i våra ledningsgator. Vi har fortsatt starkt fokus på digitalisering av vår verksamhet, med en förbättrad övervakning och kontroll av våra elnät uppnår vi såväl en högre utnyttjandegrad som ökad kapacitet och leveranssäkerhet. 

”Vi följer situationen noga eftersom den krigssituation vi har i Europa kan utvecklas på olika sätt”

3 snabba med Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution

Annika Viklund. Foto: Vattenfall
Annika Viklund. Foto: Vattenfall

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Nu har verkligen elektrifieringen inom industrin och samhället tagit fart och omställningen har kommit i gång på riktigt. Vi har startat större projekt för våra kunder och tillströmningen av kunder som vill anslutas. Både nya kunder samt befintliga kunder inom elintensiv industri har ambitiösa planer att gå mot fossilfri produktion.  Samtidigt har antalet förfrågningar att ansluta solceller nått högsta nivån hittills. Vi arbetar således med nyanslutningar både till regionnätet och lokalnätet. Vi har många pågående projekt där vi har ansökt om att få bygga nya kraftledningar som är under prövning hos olika myndigheter där vi hoppas få positiva besked. Vår bedömning är att vi ser behov av en investeringsnivå kring ca 7 miljarder per år under kommande 10 år; att jämföra med ca hälften av nivån under de senaste tio åren.

Hur påverkar kriget i Ukraina Vattenfall Eldistribution?

– Vi genomför ett systematiskt arbete inom hela koncernen för att säkra att vår verksamhet kan fortsätta drivas på ett tryggt sätt. Det innebär att vi går igenom alla delar i vår värdekedja och säkrar leveranser samt skyddar alla våra tillgångar på ett bra sätt. Vi har stabila och robusta rutiner för oförväntade händelser. Vi följer situationen noga eftersom den krigssituation vi har i Europa kan utvecklas på olika sätt. Exempel på områden vi tittar extra noga på är utvecklingen av den geopolitiska situationen, marknadsdynamiken, leverantörs- och partnerrelationer och de pågående sanktionerna mot Ryssland.

Vad har ni för mål och visioner tre år framåt?

 – Våra mål och visioner sträcker sig långt fram, och vi tar steg för steg mot vår övergripande vision; att kunna möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Det är en vision alla Vattenfalls verksamheter står bakom och bidrar till. För elnätsverksamheten innebär det framför allt att vi fram till 2030 ser att vi vill kunna erbjuda en dubblerad överföring av el i våra elnät så våra kunder kan fasa ut fossilbaserade produkter och kunna använda fossilfri el i stället. Vi vill också hålla en hög leveranssäkerhet där vi kan erbjuda 99,99 procent tillgänglighet i elnätet. Det är högt satta mål, och om tre år har vi tagit många viktiga steg dit, genom att fortsätta bygga ut elnätet kraftigt, att använda flextjänster där det passar och underhålla de nät vi redan har på ett ansvarsfullt sätt samt fortsätta med automatisering och digitalisering i verksamheten.

– Några frågor vi ser som avgörande är att få tydliga regulatoriska förutsättningar, en skyndsam översyn och modernisering av regelverk, effektivare tillståndsprocesser, tillgång till kompetens och en långsiktigt hållbar intäktsreglering som främjar investeringar. Slutligen, det är bara genom samverkan vi tillsammans kan lösa den här utmaningen kring den snabba omställningen. Men det är bra för alla och inte minst för klimatet och oerhört spännande att få vara med om!

”Under kommande tio år bedöms investeringarna uppgå till cirka 100 miljarder”

3 snabba med Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska kraftnät

Lotta Medelius-Bredhe. Foto: Kristofer Samuelsson
Lotta Medelius-Bredhe. Foto: Kristofer Samuelsson

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Svenska kraftnät har beslutat om eller planerar för mycket stora och omfattande investeringar i transmissionsnätet, men också i utvecklingsprojekt som till största delen utgörs av IT-projekt och som främst drivs av förändringar inom balanseringen och anpassning av verksamheten till nya europeiska regelverket. Under perioden kommande tio år, 2022–2031, bedöms investeringarna uppgå till totalt cirka 100 miljarder.

Investeringarna i transmissionsnätet är en kombination av ny- och reinvesteringar. Det innebär dels att cirka 800 km nya ledningar och cirka 25 nya stationer byggs, dels att 1 700 km ledningar och cirka 45 stationer förnyas.

Hur påverkar kriget Svenska kraftnät?

– Överlag ser Svenska kraftnät inga större direkta konsekvenser av kriget utan de är mer av indirekt art, exempelvis ökade elpriser, naturligtvis, samt stigande materielkostnader. Men i förebyggande syfte har Svenska kraftnät vidtagit en rad olika förberedande åtgärder inom flera verksamheter. Svensk kraftnät ser, både internt och i sektorn, en ökad rapportering av cybersäkerhetsincidenter. Det är oklart om det beror på att vår uppmaning att vara vaksamma och rapportera är skälet eller om incidenterna de facto har ökat.

– Vi samverkar kontinuerligt med berörda myndigheter, departement och aktörer inom elförsörjningen för att fånga upp eventuella behov samt ge stöd. Frågor som rör ordinarie kris- och totalförsvarsplanering har fått ett ökat fokus. Svenska kraftnät köper in mer reparationsmateriel till sektorn och har skänkt materiel Ukraina.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt?

– Svenska kraftnäts uppdrag och arbete skapar nytta för samhället. Vi bidrar väldigt påtagligt till energipolitikens tre grundpelare och de energi- och klimatpoliska målen: ”Konkurrenskraftig elförsörjning”, ”Trygg elförsörjning” och ”Klimatneutralt och ekologiskt hållbart samhälle”. Vi har formulerat tre interna mål utifrån detta uppdrag; Ett transmissionsnät med hög tillgänglighet och rätt kapacitet, Elsystem med hög leveranssäkerhet och God elberedskap.

– För att nå våra mål är det många delar som behöver falla på plats, bland annat pågår ett intensivt arbete med att korta ledtiderna i våra utbyggnadsprojekt. Här har regeringen förra året kommit med några ändringar i regelverk som kommer få viss bäring även för oss. Men det finns behov av ytterligare åtgärder för att påtagligt korta ledtider – exempelvis att utse transmissionsnätet till riksintresse och att klimatperspektiv beaktas i lagstiftningen. Vi arbetar själva hårt för att minska ledtider i det vi kan påverka – och har bland annat sjösatt tre pilotprojekt i vår investeringsverksamhet med tydligt fokus att korta ledtiderna. Ett annat viktigt område är kopplat till det ökade behovet av balansering av kraftsystemet i takt med att väderberoende produktion, exempelvis vindkraft, ökar. Vi behöver få in fler aktörer som deltar på våra stödtjänstmarknader och alltså bidrar med frekvensreglering. Vi har många pågående projekt med väldigt stort IT-innehåll; det handlar om utveckling av plattformar för att möjliggöra ökad integration av den gemensamma europeiska elmarknaden och ökad automatisering i kontrollrummet. Och vi har naturligtvis det grundläggande uppdraget att säkerställa att systemet är drift- och personsäkert! I den stora omställning som nu pågår är det också viktigt att vi fokuserar på att korta ledtider och effektivisera processer överallt i vår verksamhet.

”Vi utvärderar löpande vilka effekter kriget skulle kunna få på vår verksamhet på längre sikt och anpassar oss därefter”

3 snabba med Johan Lindehag, vd för Ellevio

Johan Lindehag. Foto: Ellevio
Johan Lindehag. Foto: Ellevio

Vilka investeringar pågår nu?

– Ellevio har ett investeringsprogram som fokuserar på förnyelse, kapacitet och digitalisering. Målet för oss är att bygga en robust, proportionerlig och framtidssäkrad elnätsinfrastruktur som kan sörja för elförsörjningen de kommande 40–50 åren. Samhället genomgår en rusande elektrifiering, pådrivet av teknisk utveckling och klimatomställning, och som ett resultat kommer vi att öka vår elförbrukning dramatiskt. Då måste vi förnya och bygga ny infrastruktur som kan förverkliga såväl klimatpolitiska mål som utvecklingen i samhälle, vardagsliv och näringsliv.

– Sedan 2015 har vi investerat ca 20 miljarder i våra elnät och de årliga investeringarna under den här perioden har tredubblats. Just nu pågår bland annat vårt jätteprojekt mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm där vi förlägger en 12 km lång 400 kV-ledning, vi genomför också en fullständig ombyggnation av ställverket i Värtan och vi har nyligen lanserat ett program för att digitalisera och uppgradera hela Stockholmsnätet till 2030, ett program vi kallar Vision 2030. Utöver dessa stora projekt pågår hundratals andra; vi vädersäkrar exempelvis 1000 km elledning i Värmland, bygger 150 nya nätstationer och vädersäkrar nätet i Särö och Onsala på västkusten, och byter ut och vädersäkrar ca 100 km ledningar på land och i hav i Göteborgs södra skärgård. Och mycket, mycket mer. Vårt investeringsprogram är omfattande, minst sagt.

Hur påverkar kriget i Ellevio?

– Den operativa verksamheten har hittills inte påverkats, möjligtvis med undantag av tillgången och priset på material. Men vi har intensifierat arbetet med säkerhetsskydd ytterligare till följd av den geopolitiska oron. Vi följer och säkrar även materialleveranser och samverkar inom branschen för att tillgodose behov som finns, och vi utvärderar löpande vilka effekter kriget skulle kunna få på vår verksamhet på längre sikt och anpassar oss därefter.

Vad har ni för mål och visioner tre år framåt?

– Vi kommer att fortsätta omvandla våra elnät till framtidens hållbara energisystem för att kunna möta samhällets ökande behov av el. För det är en kopiös ökning av elförbrukning vi pratar om; branschen räknar med att vi kommer förbruka mer än dubbelt så mycket el som idag de närmsta tjugo åren; från dagens 140 TWh till 310 TWh 2045. Enligt en rapport från Sweco 2022 krävs det närmare 670 miljarder kronor i investeringar i elsystemet fram till 2045. För att vi ska kunna investera i den takt som behövs så krävs en långsiktigt hållbar och förutsägbar reglering och kortare tillståndsprocesser.

– Vi breddar också vår verksamhet genom att erbjuda våra kunder individuella lösningar som kan förenkla deras elektrifieringsresa. Det handlar om tjänster och lösningar inom laddinfrastruktur, lagring och andra nätrelaterade lösningar.

#e.on #ellevio #svenska kraftnät #vattenfall eldistribution
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0