Energi
3 min lästid

Avtal klart: Så ska Ringhals reaktorer rivas

17:e augusti 2021, 11:42
Avtal klart: Så ska Ringhals reaktorer rivas
Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden. (Foto: Vattenfall, fotograf John Guthed)
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2. Därmed står det klart hur dessa stora radioaktiva komponenter ska monteras ner och omhändertas, vilket också sätter ramarna för övriga nedmonteringsarbeten i dessa anläggningar.

– Vattenfalls uppdrag är att montera ner och omhänderta uttjänta reaktorer och andra komponenter på samma sätt som de har drivits: säkert och effektivt. Avtalet med Westinghouse Electric innebär att det är klart hur de stora radioaktiva komponenterna i Ringhals 1 och 2 ska tas om hand och detta sätter även ramarna för övriga avvecklingsarbeten i anläggningen. Jag är stolt över att Vattenfall tar ansvar för kärnkraftens hela livscykel och jag välkomnar Westinghouse Electric som samarbetspartner, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar.

– Vi fick flera bra anbud men valet föll på Westinghouse Electric eftersom de bäst svarade upp mot våra utvärderingskriterier. Kontraktet är en så kallad totalentreprenad där leverantören ansvarar för hela arbetet givet att de uppfyller Vattenfalls krav, säger Katarina Gereborg som har lett upphandlingen från Vattenfalls sida.

– Vi är tacksamma för Vattenfalls fortsatta förtroende för hela vår livscykelkapacitet inom kärnkraft, säger Aziz Dag, vd för Westinghouse Electric Sweden AB. ASEA Atom, som idag är Westinghouse, byggde Ringhals 1 och Westinghouse byggde Ringhals 2. Med detta avtal sluter vi cirkeln med säker demontering av reaktorerna.

Det fysiska arbetet med nedmontering av de aktuella komponenterna startar tidigast den 1 april 2023. Det exakta värdet av avtalet uppges inte av affärsmässiga skäl, men det handlar om ett flertal hundra miljoner kronor.

Så går rivningen till
Först kapas de inre delarna, interndelarna, i reaktortanken på Ringhals 1, och därefter interndelarna i Ringhals 2. Interndelarna är mest radioaktiva och tas därför om hand först i syfte att få undan radioaktivitet från anläggningarna. Arbetet sker med fjärrstyrda verktyg under vatten som skyddar från strålning.

Därefter kapas reaktortankarna med start på Ringhals 1, då är vattnet tömt och istället täcks tanken med lock för skydda från strålning. Kort förklarat skärs tanken i ringar uppifrån och ner och även då med fjärrstyrd utrustning som manövreras från en station inne i anläggningen.  Bränsleställen saneras och skärs sedan ner till hanterbara storlekar.

Totalt väger de aktuella komponenterna cirka 1 500 ton varav en absolut majoritet är radioaktivt. Högaktivt material såsom kärnbränsle har forslats bort när dessa arbeten startar och det kvarvarande materialet är medel- respektive låggradigt radioaktivt. Materialet kapas och packas i godkända behållare och mellanlagras på Ringhals i väntan på att slutförvaren byggs ut. Allt material tas om hand med säkerhet som högsta prioritet och i enlighet med lagar och föreskrifter.

Vattenfall beräknar att nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till totalt cirka 340 000 ton avfall varav 5-10 procent bedöms vara radioaktivt. Material som bevisats vara fritt från radioaktivitet används som reservdelar, säljs, återanvänds på anläggningarna som till exempel som fyllnadsmassa, eller återvinns på konventionellt sätt.

Den radiologiska rivningen av Ringhals 1 och 2 är planerad att påbörjas under slutet av 2022 för att därefter pågå i närmare ett årtionde. Avvecklingen av kärnkraft i Sverige har en trygg finansiering: sedan 1970-talet har kärnkraftsbolagen avsatt medel för avveckling och slutförvar. Pengarna förvaltas av Kärnavfallsfonden.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0