Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Här är arkitektbyrån som ska utveckla utsatt område

7:e december 2021, 08:21
Här är arkitektbyrån som ska utveckla utsatt område
Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt och tävlingschef på LINK Arkitektur. /Hammarkulletorget. Av: Tegmark
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Nu har Framtiden Byggutveckling valt ut förslaget från LINK Arkitektur, i samarbete med Landskapslaget och Lindholm Restaurering, som grund för det fortsatta arbetet.

”Links förslag bedöms ha störst förutsättningar att nå de mål som sattes upp i programmet kombinerat med en inbyggd generalitet och flexibilitet samt den bästa sammanvägda lösningen för Hammarkulletorget” skriver utvärderingsgruppen i sitt utlåtande.

Kriterier som har utvärderats är trygghet, arkitektur och gestaltning, förutsättningar för verksamheter, stråk och kopplingar, klimatanpassning och klimatpåverkan, trafik, parkering och mobilitet, produktionskostnad och ekonomisk genomförbarhet samt utbyggnadsordning. Dessa har sedan sammanvägts i en helhetsbedömning tillsammans med inhämtade synpunkter från referensgrupper.

– Vi har utformat ett förslag som tar avstamp i platsen och Hammarkullebornas egna visioner. Det är en stor ära att fortsätta arbetet tillsammans med Framtiden Byggutveckling och alla de som berörs av eller vill vara med och förbättra det nya Hammarkulletorget, säger Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt och tävlingschef på LINK Arkitektur.

Konkret innebär LINK Arkitekturs förslag ett tillskott av 100 bostäder, livsmedelsbutik och olika servicefunktioner. En helt ny gata innebär att trafiken dras närmare torget. Här placeras en busshållplats vilket gör att livsmedelsbutiken, spårvagnshållplatsen och busshållplatsen hamnar nära varandra, ökar tillgängligheten och gör vardagslivet lättare för människor. Arkitektteamet har också arbetat med olika idéer som ska stötta torglivet och binda samman platsen med kringliggande parker. För att ge området en ökad trygghet har förslaget också tagit med sig erfarenheter från LINK Arkitekturs trygghetsrenoveringar av utsatta områden i Danmark.

– Det nya torget planeras för att skapa bättre förutsättningar för människor att mötas, känna sig välkomna, öka attraktiviteten, bidra med skönhet, ökad trygghet, ökad trivsel och att göra Hammarkulleborna och omvärlden stolta, säger Esben Trier Nielsen, expert på trygghet och bostäder på LINK Arkitektur Danmark.

Klimatbalansering

LINK Arkitektur föreslår en bebyggelse som är flexibelt utformad för att kunna utvecklas i samspel med stadsdelen. Med en hög andel trä och återbrukat byggnadsmaterial, gröna tak och solceller reduceras också klimatpåverkan. Grönska och ekosystemtjänster har lyfts in som en viktig del i planeringen. Lokal dagvattenfördröjning kombineras med växtbäddar och träd placeras på ett sätt som både bromsar vindflöden, skapar nya vistelseplatser och stödjer den biologiska mångfalden. Detta är några av de förslag som ligger till grund för vidare bearbetning, i ett nära samarbete mellan beställare, konsulter och de boende.

Projektet är en del av Göteborgs satsning på att rusta upp sex särskilt utsatta områden genom fysiska åtgärder och superförvaltning. För alla de 8 000 människor som bor och verkar i Hammarkullen, ska LINK Arkitektur bidra till att skapa förutsättningar för trygghet, trivsel och stolthet. Projektet kommer nu att gå in i en detaljplaneprocess och beräknas pågå under ett par års tid. Byggstart kan bli omkring 2026.

#arkitektur #branschfrågor #göteborg #hammarkullen #klimatbalansering #link arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0