Byggindustrin
4 min lästid

Varningen: Cementa rustar för kvotering av cement

21:a oktober 2021, 12:42
Varningen: Cementa rustar för kvotering av cement
Cementa i Slite. Foto: Cementa
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det är i dagsläget mycket osäkert om Slitefabriken kommer att ha nödvändiga tillstånd och godkännanden på plats för fortsatt full produktion efter det att nuvarande brytningstillstånd upphör att gälla den 31 oktober 2021. Cementa förvarnar nu kunderna om att cement kan komma att kvoteras utifrån tillgängliga totalvolymer, vecka för vecka, med eventuell start i december.

– Vi förbereder oss på ett scenario där vi lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Kvoteringen kommer att baseras på kundernas beställda cementvolymer de senaste 36 månaderna, med hänsyn tagen till om det skett signifikanta volymförändringar under perioden.

Ännu inget besked från regeringen om tillstånd

I slutet av september beslutade riksdagen om den lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd. Cementas ansökan om ett akut tillstånd skickades in den 21 september 2021 och behandlas nu av regeringen enligt gällande EU-lagstiftning och svensk rätt. Ett meddelat tillstånd möjliggör att upprätthålla verksamheten och cementleveranserna i Sverige under den tid det tar att få ett nytt och mer långsiktigt tillstånd på plats. Det akuta tillståndet Cementa ansökt om motsvarar det område som omfattas av det nu gällande tillståndet vilket också motsvaras av redan ianspråktagen mark, och innebär en närmast obefintlig tillkommande miljöpåverkan.

– Utifrån det vi vet idag så kommer vi behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter i Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Regeringsbeslut kan stoppas och extern kalksten kräver särskilda tillstånd

Ett regeringsbeslut är dock ingen garanti för fortsatt drift i Slite eftersom beslutet kan komma att överklagas och även inhiberas av högsta förvaltningsdomstolen, vilket betyder omgående stopp för brytningen.

Som ett led i att täcka delar av råmaterialbristen tecknade Cementa i augusti ett avtal med Nordkalk på Gotland om leveranser av kalkstensvolymer till Slite. Vidare har Cementa byggt upp ett lager av egen utbruten sten som räcker ett fåtal månader. För att kunna nyttja dessa volymer efter att nuvarande täkttillstånd löper ut 31 oktober 2021 krävs möjlighet att ta emot stenen, där bland annat gällande bullervillkor är begränsande, samt möjlighet att kunna krossa stenen och att leda om vatten i täkten.

– Utsikterna för cementleveranserna är nu helt beroende av regeringstillståndet men också av beslut och bedömningar av Länsstyrelsen Gotland, för att möjliggöra användandet av den externa kalkstenen från Nordkalk i kombination med egen utbruten sten. Negativa besked här skulle slå direkt mot samhällsbyggandet. Därför efterlyser vi nu både skyndsamma och balanserade överväganden, som ser till hela samhällseffekten, säger Karin Comstedt Webb, och understryker att verksamheten kommer att fortsätta drivas med lika hög miljöprestanda som idag.

Användande av extern kalksten kommer att innebära ledtider för upprampning och omställning av tillverkningen för att kunna säkerställa produktkvaliteten med en ny råvara. För att begränsa tekniska och kvalitetsmässiga risker i cementförsörjningen kommande år samt hantera osäkerheten knutet till ledtider och utfall i juridiska processer så är ett regeringstillstånd på 3 år starkt önskvärt.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0