ModulerSRA slår tillbaka mot SVT:s nyhetssändningar om ”baracker”
12/06/2013 5min lästid

SRA slår tillbaka mot SVT:s nyhetssändningar om ”baracker”

12/06/2013 5min lästid
SRA slår tillbaka mot SVT:s nyhetssändningar om ”baracker”

Moderna moduler är inga ”baracker”

SRA (Swedish Rental Association) gick i dagarna ut med ett pressmeddelande med anledning av SVT:s nyhetssändningar. SVT har haft en serie rapporter från kommuner som löser delar av efterfrågan med moduler eller paviljonger, för att med kort varsel kunna tillgodogöra efterfrågan av förskoleplatser, ofta under en begränsad tid.

SVT:s nyheter innehåller ett stort antal sakfel som måste tillrättaläggas
Tyvärr ger inte SVT en bred och allsidig belysning av aktuella förhållanden för barn och personal. SVT:s utgångspunkt är oftast att problemen ensidigt beror på en stor och växande andel ”baracker”. ”Barackerna” påstås vara dyra och skapa en dålig arbetsmiljö. Endast i något enstaka inslag ges en
bild av nöjda föräldrar och personal som snabbt fått nya, fräscha tillfälliga lokaler istället för överfulla eller fuktskadade permanenta byggnader.

Moderna moduler är inga ”baracker”
Normalt kallas ”barackerna” för flyttbara lokaler, moduler eller paviljonger. De byggs i fabrik, klimatskyddat och under väl kontrollerade former, med generellt färre kvalitetsbrister. Permanenta förskolor byggs precis som våra bostäder, antingen som traditionellt platsbyggda eller med fabrikstillverkade moduler. Samma byggnorm gäller för flyttbara och permanenta byggnader, de flyttbara är dessutom generellt sett yngre och modernare. Visst finns det enstaka äldre moduler som bättre beskrivs som baracker men det är inte fallet för det stora antalet moduler som är uthyrda av någon av moduluthyrarna inom branschföreningen Swedish Rental Association (SRA).

Flexibilitet är hållbart och effektivt
Flyttbara modulbyggnader används för att snabbt få fram tillfälliga lokaler för evakuering av skolor eller befolkningsförändringar som sätter tryck på skolor. De ger en snabb och flexibel lösning som anpassas så långt som möjligt efter varje enskilt behov, de kompletteras, förändras och flyttas sedan
till annan verksamhet. Ur samhällsperspektiv en hållbar och effektiv användning av byggnader. Men lika självklart ska de inte väljas då behovet är långsiktigt och förutsägbart.

Flexibilitet kostar, men att bygga upp en permanent överskottskapacitet för skolor och förskolor blir många gånger en dyrare lösning för samhället. Alternativet med att transportera barnen till skolor längre bort eller att låta barnen gå skiftgång riskerar att skapa andra problem. Med en modullösning får barnen och personalen snabbt en modern och flexibel skola inom närområdet.

Ansvarstagande och helhetssyn för en bra föreskolemiljö
För att utforma en bra miljö för både barn och personal måste hänsyn tas både till den inre och yttre miljön. Alla som medverkar måste här ta sitt ansvar. I ”Personalutrymmen för elever” ADI 521. ger Arbetsmiljöverket råd till hur föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” AFS 2000:42” kan tolkas. Det är viktigt att belysa miljöer där lokalerna är för små och dåligt anpassade, utemiljön är dålig, det bara finns toalettstolar för vuxna eller saknas golvbrunnar. Men att sedan som SVT gör, ensidigt koppla dessa missförhållanden till modulerna i sig, kommer varken att lösa bristerna i miljön som helhet, eller de bakomliggande orsakerna. Modulbranschens mål är att alltid uppfylla kundens önskemål avseende utformning, storlek och utrustning. De problem som ändå kan uppstå i en specifik verksamhet ska snarare sökas i snabbt förändrade förutsättningar, resurs‐ och tidsbrist hos
kunden, konflikter med andra intressen eller regler. Om det uppstår brister i själva lokalen så är de i regel mycket snabbare och lättare att åtgärda i en paviljonglösning, jämfört med en om‐ och tillbyggnad av en permanent lokal.

Nedan följer några exempel på felaktigheter i inslagen som helt saknar grund, är partiska och vinklade:

Förskolebaracker, paviljonger och moduler blir gamla då bygglovet upphör och får undantag från viktiga byggregler i lagen.
Det finns två typer av bygglov som kan sökas, traditionellt bygglov och tidsbegränsat bygglov. Skillnaden är att det tidsbegränsade bygglovet endast beviljas under en begränsad tid (max 5+5 år) och att det kan beviljas på mark som är planlagt för annat ändamål (byggnaden är s.k. planstridig). Självklart förändras inte modulens funktion, ”blir gammal” bara för att bygglovet upphör. SRA uppmärksammade myndigheterna redan i höstas om de konsekvenser som följer av förändrade tolkningar av bygglov för tillfälliga lokaler.

Vad gäller kravet på byggnaden så är det lika som för permanenta, utöver en lättnadavseende energikrav för vattenburen uppvärmning jämfört med annan uppvärmning. Alla andra krav (hållfasthet, ljud, brand, tillgänglighet osv.) är detsamma. Alla projekt ska ha ett godkänt bygglov från den lokala byggnadsnämnden som beslutar enligt PBL, Planoch Bygglagen.

Barn och personal far illa, känner sig otrygga, trånga kalla dåligt isolerade lokaler med svartmögel, ljudet är ofta ett problem i de så vanliga förskolebarackerna.
Brister i den yttre miljön, stora barngrupper, dålig planering eller psykosociala problem är självklart inte orsakade av modulerna i sig. Samma byggnadstekniska krav ställs på moduler som på andra byggnader. Vad gäller ljudnivåer hänvisas emellanåt till ännu strängare krav än Boverket som refererar till Svensk Ljudstandard. Modulerna är visserligen mer standardiserad än en permanent byggnad som kan special anpassas för
en förskoleverksamhet. Den permanenta lokalen blir samtidigt betydligt dyrare att anpassa till en ny verksamhet ex. till en grundskola för de växande barnen.

Kostar skjortan. Alltid en förlustaffär. Dyrare än Stureplan.
En moduluppställning löser normalt ett snabbt uppkommet problem som en brand och vattenskada, eller en befolkningsändring som av olika skäl inte kan hanteras med permanenta byggnader. Kostnaden består av både hyrespris, kundanpassningar och transport‐ och montagekostnad. Vid en kort hyrestid väger transport och montage tungt, vid längre perioder minskar dessa relativt sett. Vid jämförelse med kostnader för fasta lokaler måste alla dessa faktorer vägas in. Till skillnad mot permanenta lokaler är underhålls‐ och ombyggnadskostnader inkluderade i modulhyran liksom att kostnaden
omedelbart upphör för modulerna, så fort de inte behövs längre.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!