Byggmässor
4 min lästid

Klimatförändringarnas konsekvenser tacklas

11:e september 2023, 09:58
Klimatförändringarnas konsekvenser tacklas
Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna. Bildkälla: Fastighetsägarna.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Det menar Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, som på FastighetsMässan i Göteborg kommer informera och föra diskussion om hur olika aktörer gemensamt behöver gå från medvetenhet till faktisk handling.

Som fastighetsägare ansvarar man själv för att skydda sin fastighet mot naturhändelser som exempelvis översvämningar, värmeböljor och skred. Samtidigt kan sårbarheten och riskerna skilja stort från fastighet till fastighet. Därför vill branschorganisationen Fastighetsägarna slå ett slag för hur viktigt det är att se över och klimatanpassa sin fastighet.

Ligger en fastighet exempelvis i ett tidigare översvämningsdrabbat läge finns en risk att försäkringsbolagen inte betraktar det som en oförutsedd händelse om en översvämning inträffar igen.

– Sveriges fastighetsägare blir mer och mer utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser – inte minst översvämningar. Detta eftersom städerna förtätas och grönytorna blir färre men också för att dagvattenkapaciteten är byggd för en tid då det regnade mindre. Det innebär att vi står i en situation där vi saknar kapacitet för att ta hand om de ökade regnmängderna, säger Rikard Silverfur och tillägger:

– Enligt regelverket är det fastighetsägarens eget ansvar att skydda sig mot de här konsekvenserna men det är samtidigt uppenbart att det kan vara väldigt svårt eftersom vattnet måste ha någonstans att ta vägen. Här har vi hamnat i ett moment 22.

Enligt Rikard Silverfur handlar lösningen på problemet om ett samarbete där fastighetsägare, verksamheter, kommuner, VA-bolag, banker och försäkringsbolag arbetar tillsammans, men vem ska göra vad? Och vad kan göras? Det är två frågor som Rikard Silverfur kommer öppna för diskussion på FastighetsMässan i Göteborg.

– Vi vet att vi har ett problem och vi har identifierat flera möjliga lösningar. Ändå kan det vara svårt att komma vidare till genomförandefasen då det är flera olika faktorer som spelar in. Kanske ligger marken man skulle behöva för en dagvattenlösning på någon annans tomt eller kanske kan det vara svårt att komma överens om hur investeringen ska fördelas. Därför ska vi, tillsammans med Kretslopp och vatten från Göteborgs stad, presentera och diskutera tankar och modeller på hur vi kan kroka arm det privata kapitalet, fastighetsägare och det offentliga. Det krävs ett samarbete för att lyckas.

En väl förberedd beredskapsplan

För att kunna skydda sin fastighet mot konsekvenserna av klimatförändringarna har Fastighetsägarna tagit fram flera konkreta tips och hjälpredskap – bland annat tjänsten Skyfall som är ett verktyg för att analysera fastigheter utifrån ett antal utvalda klimatrisker. Samtidigt ger Fastighetsägarna konkreta tips för hur man kan jobba för att skydda sin fastighet.

– Vi har pratat väldigt mycket om hur vi ska göra när vi bygger nytt men vi får inte glömma bort våra redan befintliga fastigheter. Samtidigt rör det sig om stora kostnader vilket gör att man kanske måste acceptera att det faktiskt kan bli översvämningar ibland. Vi tror inte att den bästa lösningen alltid behöver vara att bygga bort alla risker, utan det kan vara minst lika smart att se till att hålla borta de mest kritiska verksamheterna från bottenvåningarna, samt att ha en väl förberedd beredskapsplan. Även det här är frågor vi kommer diskutera på mässan, säger Rikard Silverfur och avslutar:

– Vi gör vad vi kan för att underlätta fastighetsägarnas arbete med klimatanpassning av sina fastigheter, men de bästa lösningarna involverar flera parter. Vi behöver därför alla dra vårt strå till stacken – och det behöver göras tillsammans.

Konkreta tips till fastighetsägare:

  • Säkerställ att huset är tätt, men att det kan andas.
    Se t.ex. till att ha täta tak, fönster och dörrar. Installera översvämningsskydd i källare. Ta hänsyn till ökade regnmängder vid val av material och ytbehandling. Bygg tak över källartrappor och skydda tegelfasader genom att öka takfoten.
  • Säkerställ avrinningsvägar
    Se t.ex. till att kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick. Kontrollera att dagvatten inte är kopplat till spillvatten eller leds till husgrundsdränering. Se till att marken lutar från fastigheten. Påtala eventuella brister i avrinning för kommunen och omvandla hårdgjorda ytor till armerade grönytor.
  • Ha ett extra skydd i områden med återkommande översvämningar.
    Säkerställ tillgång till översvämningsskydd och pumpar. Överväg permanenta barriärer och vallar mot vattendrag. Kontrollera att det inte finns känslig eller värdefull utrustning/installationer i källarutrymmen. Påtala behov av förebyggande åtgärder för kommunen, och samarbeta med kommun och andra berörda fastighetsägare om en gemensam lösning.

Källa: Fastighetsägarna.

#fastighetmässan #fastighetsägarna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0