Vägar
3 min lästid

Beslut om nya bullerregler

13:e april 2015, 08:04
Beslut om nya bullerregler
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Förordningen innebär sammantaget ett enklare, tydligare och mer förutsägbart regelverk jämfört med idag. Det blir lättare att bygga mindre lägenheter, eftersom måttligt ökade bullernivåer vid den exponerade fasaden tillåts. Tillåten nivå för små lägenheter blir upp till 60 dBA ekvivalent ljudnivå och det ställs inget krav på en ljuddämpad sida. Den nya förordningen innebär även att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder som är större än 35 kvm, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om de nämnda riktvärdena vid en bostadsbyggnads fasad överskrids bör en ljuddämpad sida åstadkommas.

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7 miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Att regeringen har beslutat om en ny förordning för trafikbuller är bra, menar SKL:s ordförande. Beslutet kan bidra till att det byggs fler bostäder.

– SKL har länge arbetat för nya rimliga regler för trafikbuller som gör det möjligt att bygga bostäder i städer och tätorter där många vill bo. Det är bra att regeringen har beslutat om nya regler, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– I dag har statliga myndigheter olika regelverk för trafikbuller. Det är svårt för kommuner och byggherrar att förutse vad som gäller. Med det här beslutet, alltså om ett nytt centralt gällande regelverk, kan bostadsbyggandet i städerna öka.

Regeringen vill bland annat tillåta en ljudnivå om 60 decibel (dBA) vid små lägenheters fasader. För dessa mindre lägenheter ställs heller inga krav om en tyst sida.

– Regeringen höjer den tillåtna ljudnivån. Det är rimligt eftersom det går att bygga bostäder med tyst inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. I det ursprungliga förslaget till förordning var dock nivån 65 decibel (dBA), vilket SKL välkomnade. Vi ska nu analysera närmare vilka konsekvenser regeringens beslutade nivå får, säger Lena Micko.

Den nya bullerförordningen ska börja gälla från och med den 1 juni.

#buller #skl #sveriges kommuner och landsting
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0