Industri Gruva
4 min lästid

Rekordresultat för LKAB

12:e augusti 2021, 14:36
Rekordresultat för LKAB
LKAB
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

För andra kvartalet i rad levererar LKAB ett rekordhögt rörelseresultat. De globala järnmalmspriserna steg ytterligare under kvartalet och efterfrågan på gruvjättens produkter är fortsatt god.

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 98 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 14 748 (7 456) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 386 procent och uppgick till 9 161 (1 883) Mkr. 
 
Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades av höga nivåer för spotpriset på järnmalm, en höjd premie för pellets och högre leveransvolymer men motverkades av en lägre dollarkurs och något ökade kostnader. Det operativa kassaflödet stärktes till 7 111 (972) Mkr.

– Fler levererade ton till högre pris per ton stärker förutsättningarna att finansiera den utveckling och de enorma investeringar vi står inför under de kommande 15-20 åren för att skapa ett konkurrenskraftigt LKAB. Vi genomför ett teknikskifte som kommer sänka kundernas koldioxidutsläpp med 35 miljoner ton, mer än 2/3 av hela Sveriges utsläpp, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick till 200 (93) USD/ton för kvartalet, vilket är 33 USD/ton högre än föregående kvartal. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet dubbelt så höga som motsvarande period föregående år.

Höga leveranser trots störningar i produktion
Leveranserna är på en hög nivå och uppgick till 6,9 (6,6) Mt för kvartalet. Stålproducenternas efterfrågan på våra produkter är god. Det är dock fortsatt angeläget att kapaciteten på Malmbanan utökas, både till Luleå och Narvik så att vi även på sikt kan leverera det som efterfrågas. 

Effekterna av coronapandemin har fortsatt krävt flexibilitet och åtgärder i verksamheten, vilket tillsammans med produktionsstörningar, främst i pelletsverken i Kiruna, påverkade produktionen negativt under kvartalet. Trots det var produktionen i nivå med föregående år och uppgick till 5,9 (6,0) Mt. 

Underhållsstopp som genomförts under våren har kraftigt reducerats i omfattning för att minska risken för smittspridning. Detta innebär dock att ytterligare underhållsinsatser kommer att genomföras under andra halvåret, vilket kommer att påverka årets totala produktionsvolymer och kostnader.

Drygt ett år efter den omfattande seismiska händelsen i Kirunagruvan så är produktionen av rågods fortsatt påverkad. Återställningsarbeten pågår och under kvartalet togs viktiga steg för att på sikt kunna bryta ut det återstående så kallade brytningsblock som drabbades. I dagsläget uppgår produktionen i gruvan till cirka 90 procent av kapaciteten. Rågodsförsörjningen till förädlingsverken har kunnat säkerställas genom att styra om rågods mellan produktionsorterna, vilket inneburit ökade kostnader. 

Risk för cementbrist kan slå hårt mot produktionen
LKAB:s leverantör av cement, Cementa, har meddelat att man riskerar kraftiga leveransstörningar då deras ansökan om förnyat tillstånd för verksamheten i Slite avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. LKAB använder cement bland annat för bergförstärkning vid underjordsbrytning, och står idag för närmare fem procent av Sveriges totala cementanvändning. Ett verksamhetsstopp för Cementa skulle därför medföra allvarliga konsekvenser förutsatt att LKAB inte finner alternativ cementförsörjning. I veckan meddelade regeringen att de avser att lägga förslag som medför en tillfällig förlängning för Cementas verksamhet.

– En tillfällig förlängning för Cementa ger oss visst andrum. Dock kvarstår risken, där vi fortsätter se över hur vi långsiktigt ska kunna säkerställa ett hållbart alternativ. Cementa är idag den cementleverantör som kommit längst i sina planer kopplat till koldioxidneutralitet. Industrin och de värdekedjor vi utvecklar behöver förutsättningar för att säkra klimatomställningen och utdragna och oförutsägbara tillståndsprocesser skapar inte bara problem här och nu, de är också ett hot mot hela omställningen, säger Jan Moström.   

Först i världen med vätgasreducerad järnsvamp 
LKAB tillsammans med SSAB och Vattenfall har producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala inom ramen för HYBRIT-initiativet. Teknikgenombrottet kapar cirka 90 procent av utsläppen i samband med stålproduktion och är ett avgörande steg på vägen mot fossilfritt stål. Testproduktionen har genomförts i HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå och visar att det går att reducera järnmalm med fossilfri vätgas, istället för att ta bort syret med kol och koks. 

– LKAB:s strategi är att successivt ställa om produktionen till koldioxidfri järnsvamp. Vi har nu inom HYBRIT-initiativet visat att det går att producera järnsvamp med vätgas. Det betyder att vi känner oss trygga med att de tekniska förutsättningarna finns och vi har dessutom finansiella muskler för att driva den omställningen, säger Jan Moström.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0