Kärnkraft
14:e mars 20165 min lästid

Nytt personalboende på Forsmark

14:e mars 20165 min lästid
Nytt personalboende på Forsmark
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

På Forsmarks kärnkraftverk i Uppland är arbetet i full gång med uppförande av nytt personalboende. Dagens personalboende uppfördes i slutet av 1960-talet och användes redan vid byggandet av Forsmarks kärnkraftverk. Vid de årliga underhållsarbetena då reaktorerna stängs ner för underhåll och modernisering ökar behovet av boende för personalen. Det kan vid dessa tillfällen vara uppåt 1 000 extra personer som arbetar på platsen. Det är då också förutom egen personal både konsulter och extrapersonal som behöver tillfälligt boende nära anläggningen.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, har ansökt om att få bygga världens första anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Det ska inkapslat placeras 500 meter ner i urberget på Forsmarks område. SKB har kommit fram till att platsen där dagens gamla personalbostäder ligger på Forsmark är en lämplig plats för ett kärnbränsleförvar. Platsen består av ett homogent berg med få vattenförande sprickor på det djup där förvaret planeras att byggas. Det är goda förutsättningar för att bygga ett långsiktigt säkert kärnbränsleförvar.

– Nybygget av personalboendet ersätter dagens befintliga bostadsbaracker som finns på det blivande slutförvarets tomt, berättar Lilianne Axelsson, projektledare och ansvarig från beställaren Forsmark Kraftgrupp AB. Det gamla snart 50-åriga personalboendet är delvis uttjänt och kommer delvis att rivas när det nya står klart. Lilianne Axelsson driver och sköter det löpande i projektet och håller koll på tidsplan, ekonomi och att Forsmark får det de beställt till rätt kvalitet, tillsammans med sin projektgrupp. Till och från är säkert uppemot 150 personer delaktiga i projektet. Projektet ska även koordineras med andra samtidigt pågående underprojekt och andra projekt som personalboendet är beroende av, såsom exempelvis kraftmatning och värmecentral.

– Det hela började med att SKB tittade efter ett slutförvar och fastnade för Forsmark. Platsen ligger där de nuvarande personalbostäderna ligger. Hade det inte varit för slutförvaret hade troligtvis delar av de nuvarande bostadsbarackerna behållits och renoverats, säger Lilianne Axelsson. I Oskarshamn finns idag ett mellanförvar men inte något slutförvar av kärnbränsle. 

På Forsmark har arbetet med planering och förstudie för projektet pågått till och från i närmare 10 år och olika delprojekt har resulterat i den slutliga planen. Förfrågningsunderlag har gått ut och inkomna anbud har matchats mot kalkylen. Efter godkännande av styrelsen söktes bygglov och upphandling av entreprenör. Projektet genomförs som en totalentreprenad.

Totalentreprenaden genomförs av NCC som nu bygger det nya personalboendet vid Igelgrundet på Forsmark.

– Den nya fastigheten placeras närmare verket, det är endast 500 meter bort istället för dagens som ligger en kilometer bort, berättar Lilianne Axelsson. Det gör att fler har gångavstånd till jobbet istället för att ta bilen som många gör idag.

– Den nya anläggningen kännetecknas av modern arkitektur framtagen för praktiskt boende med flera gemensamma ytor för umgänge och matlagning, säger Lilianne Axelsson. Fastigheten består av en sexkantig centrumbyggnad i mitten i tre plan med kök, hissar och gemensamma samlingsrum på varje våning. Från centrumbyggnaden utgår sex flyglar, varav fem av dessa rymmer 430 boenderum med wc och dusch, samt en mindre flygel med service och fastighetsskötsel. Brandsäkerheten har också spelat in vid val av husformen. Från början var tanken att det skulle bli 550 bostadsrum i 4 huskroppar men den lösningen blev för kostsam. Efter analys och beräkning av optimalt antal hamnade man på 430 permanenta rum att jämföra med dagens ca 700 rum.

– Vi har valt att bygga ett traditionellt prefabhus i betong med ytterväggar av sandwichelement och håldäck för golv, säger Stefan Persson, projektledare på NCC. Fördelarna med att bygga med sandwichelement är förutom den låga vikten att man får mycket bra resultat gällande styrka och hållfasthet. Samtidigt som det ger bättre isoleringsegenskaper. Sandwich väggelement består av två ytskikt med mellanliggande kärnmaterial (isolering). Ytskikten tar emot den yttre belastningen och ger konstruktionen stabilitet, medan den lätta kärnan fördelar viktbelastningen över hela elementets yta.

Prefabmodellen i betong är en bättre lösning än trämoduler ur både brand- och underhållssynpunkt. Fastigheten har vissa speciella bestämmelser för elinstallationerna som är anpassade till övriga anläggningar på området och dess säkerhetsklassningar.

– Sedan byggstarten med markarbetena tidigt på våren 2015 har vi nu kommit lite längre än halvvägs. Vi är nu i full gång med innerväggar, installationer, målning, kakelsättning, mattläggning och inredning i boendeflyglarna, berättar Stefan Persson. Vi har också färdigställt ett fullt inrett provrum för att kunna justera och ändra vid behov, t.ex. färger, mattor, eluttag etc. Samarbetet mellan entreprenörerna kännetecknas av en positiv och engagerad stämning där alla kommer till tals vilket leder oss gemensamt till fastighetens färdigställande i december 2016, säger Stefan Persson.

– För Forsmarks del innebär det att vi kan erbjuda bättre kvalitet på boendet än idag. Vilket i en förlängning också gör det attraktivare vid rekrytering av personal. Nu kommer även SKB kunna nyttja det nya boendet vid bygget med det nya slutförvaret, avslutar Lilianne Axelsson.

Forsmarks Kraftgrupp AB:s order är värd 197 MSEK för NCC.

#byggnationer #energi #forsmark #kärnkraftverk #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0