2019-05-14 De rustar Stockholms elnät för framtiden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/el-webb.jpg

De rustar Stockholms elnät för framtiden

Henry Frödesjö. Foto: Svenska Kraftnät / cc / blickpixel
Henry Frödesjö. Foto: Svenska Kraftnät / cc / blickpixel
Eldistribution
Reportage

I takt med att Stockholm växer behöver regionens elnät förstärkas och förnyas för att säkra behovet av el i framtiden. Tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio har myndigheten Svenska kraftnät därför föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät: programmen Stockholms Ström och Storstockholm Väst.

För att förverkliga detta behöver ett stort antal delprojekt genomföras. Tillsammans bygger Vattenfall, Ellevio och Svenska kraftnät nya stationer och elförbindelser. Den nya nätstrukturen och förstärkningarna innebär också att vissa befintliga luftledningar kan rivas. Det är ett omfattande arbete, som hade sin början 2004.

– Svenska kraftnät fick ett regeringsuppdrag 2004 där vi tillsammans med de andra regionnätsägarna skulle titta på Stockholms framtida elnät. Det involverade även kommunerna i området. Vi startade programmet som vi kallar Stockholms Ström. Men för cirka fem år sedan insåg vi att Stockholm växte mycket kraftigare än vad vi förutspått. Det gjorde att vi fick se över de tidigare planer och revidera. Då utökade vi det tidigare Stockholms Ström med det som idag kallas Storstockholm Väst. Idag driver vi dessa parallellt för att förstärka Stockholms elnät på sikt, berättar Henry Frödesjö, programledare på Svenska kraftnät.

Idag går det inte att ta ut mer effekt från stamnätet. Inmatningarna till Stockholm måste först förstärkas genom att nya ledningar och stationer byggs.

– Vi kommer förnya en del av de äldre 220 kilovolts-ledningarna (kV) med nya 400 kV ledningar. Detta för att möjliggöra att man i hela Stockholmsområdet kan tillåta ett större effektuttag än vad som är möjligt idag, säger Frödesjö och fortsätter:

– Jag vill påstå att om vi inte skulle förstärka elnätet på det sätt vi nu gör så skulle det hämma hela Stockholmsområdets fortsatta utveckling. Vi lever i ett modernt samhälle där vi inte accepterar strömavbrott. Vi behöver bygga ut elnäten på samma sätt som vi bygger bostäder, tunnelbana och andra infrastrukturprojekt. Den stora skillnaden är att man inte ser om det är trångt i en elledning, men det syns väldigt tydligt om det är köer i trafiken.

Framkomligheten och tillståndsprocessen stora utmaningar

En av de största utmaningarna i storstadsområden (i detta fall Stockholm) är framkomligheten, berättar Frödesjö. Att samsas med allt annat som sker.

– Vår utmaning är att kunna samordna oss med övriga bygg- och infrastrukturprojekt som pågår. Framkomligheten, tillsammans med tillståndsprocessen är våra två största utmaningar. Därför är det värdefullt att vi deltar i ett tidigt skede i samband med stora regionala översiktsplaner och utredningar.

Det är ibland lätt att glömma bort våra elnät. Det har alltid fungerat fantastiskt bra i Sverige och vi har inte tidigare behövt oroa oss. Men Henry Frödesjö återkommer till att det är viktigt att förnyelsen av elnätet följer samma utveckling som resten av samhället.

– I takt med att delar av elnätet blir äldre och att vi måste förnya det, skulle jag vilja öka kunskapen och förståelsen hos privatpersoner, kommuner och länsstyrelser. Det är otroligt viktigt att vi får en chans att bygga nya ledningar och nya stationer. Annars kan de hämma en regions fortsatta utveckling, som Stockholm. Det kan till och med hämma Sveriges utveckling i stort.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!