EnergiTre snabba med Sveriges ledande energiaktörer
12/07/2021 12min lästid

Tre snabba med Sveriges ledande energiaktörer

12/07/2021 12min lästid
Tre snabba med Sveriges ledande energiaktörer

Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistibution, Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution , Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska Kraftnät och Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Fyra ledande energiaktörer ger svar på hur de kommer att klara klimatomställningen – och andra högaktuella frågor för vår tid.

Myndigheter, statlig och privat sektor planerar alla för storinvesteringar i elnätet. Coronapandemin har påverkat dem i varierande grad, men samtliga är överens om att stora expansioner är nödvändiga för ett fossilfritt samhälle. Här ger fyra ledande energiaktörer svar på hur de kommer att klara klimatomställningen – och andra högaktuella frågor för vår tid.

”Det är ett högt tempo i elnätsutbyggnaden och det ökar hela tiden”

Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Det är påtagligt att vi är mitt inne i en energiomställning där elektrifiering och etablering av ny elintensiv industri skapar en stor efterfrågan på förstärkningar och nya anslutningar till elnätet vilket gör att vi investerar för att höja elnätskapaciteten så vi kan bli en möjliggörare. Det är ett högt tempo i elnätsutbyggnaden och det ökar hela tiden i takt med samhällets och näringslivets behov. Vi står dessutom inför en period där stora delar av elnätet går mot sin tekniska livstid och behöver förnyas. Vår bedömning är för att möta samhällets ökade behov så behöver investeringarna fördubblas i såväl lokal- och regionnät som transmissionsnät. Vi ser dessa investeringar som är nödvändiga för att behålla ett robust, tillgängligt elnät med hög leveranskvalitet och utveckla det för att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Hur har pandemin påverkat era projekt?

– Tack vare att vi var tidigt ute med våra försiktighetsåtgärder och goda rutiner att kunna arbeta i extraordinära lägen, så har framdriften i våra projekt påverkats i mycket liten grad. Vi har inte ställt in, utan ställa om och arbeta på med digitalt och faktiskt utvecklat flera nya arbetssätt.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt?

– Vi vill möjliggöra elnätet för allt fler kunder och kunna infria deras planer att ställa om mot ett fossilfritt liv och produktion. Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur som behöver kunna möta behoven av nätkapacitet med en god el- och leveranskvalitet. Vi ser framför oss en snabb utveckling för att kunna bidra i denna samhällsomvandling som pågår i hela Sverige och det är avgörande att elnätet fungerar för att kunna ta emot och transportera fossilfri el från producerande och konsumerande kunder för att vi ska klara klimatmålen och lägga grunden för en fossilfri framtid. Som elnätsbolag är vi oerhört stolta över att få möjliggöra denna utveckling.

”Vi har hittills sett mycket liten påverkan från pandemin”

Martin Höhler, vd för Eon Energidistribution

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Vi står inför en storskalig elektrifiering av samhället för att ställa om till fossilfritt. Det innebär rekordstora investeringsbehov i det svenska elnätet. Därför har E.ON har lagt sin mest ambitiösa investeringsplan någonsin för 2020–2023. Vi kommer att investera 16 miljarder kronor i våra elnät vilket är 20 procent mer än under föregående period. Sex miljarder kronor avser åtgärder kopplade till tillväxt och kapacitet och cirka 10 miljarder kronor avser åtgärder för höjning av leveranskvalitét till kund.

Hur har pandemin påverkat era projekt?

– Vi har hittills sett mycket liten påverkan från pandemin. Framdriften i våra projekt har under 2020 gått enligt plan. För första kvartalet 2021 ser vi en fortsatt hög leveranstakt i våra pågående projekt vilket är mycket positivt, i en utmanande tid är stabil energiförsörjning viktigare än någonsin för tillväxt och omställning.  Glädjande nog ser vi en fortsatt hög tillväxttakt när det gäller anslutning av förnybar energi, både vind- och solkraft växer snabbt.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt?

– Vi på E.ON vill ha en drivande roll i den omställning hela samhället genomgår nu, där en storskalig elektrifiering är helt avgörande. Därför är vår främsta prioritering att fortsätta leverera på våra omfattande investeringsplaner. Det är en gigantisk utmaning vi står inför, rekordstora investeringar kommer att behöva göras i elnäten om Sverige ska klara av att leverera på beslutade klimatmål. Vi arbetar nu för fullt med att framtidssäkra elnätet. Utöver det arbetar vi vidare med vårt fokus på innovativa lösningar för en smartare användning av energi. Högt prioriterat är också ökad hållbarhet i investeringar och inköp, insatser för biologisk mångfald samt fortsatt digitalisering av vår verksamhet.

 

”Svenska Kraftnäts uppdrag och arbete skapar nytta för samhället”

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska Kraftnät

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Vi står verkligen inför en ny era av utbyggnad, dels på grund av energiomställning och elektrifiering av många av våra samhällsfunktioner, men också en stor del reinvesteringar av transmissionsnätet. Från att våra investeringar låg på ca tre miljarder per år 2020 planeras investeringarna öka till nio miljarder per år kommande år och totalt investerar Svenska Kraftnät över 70 miljarder kommande tio år. Den största investeringen är vårt investeringspaket Nord-Syd, men det pågår omfattande investeringar i stora delar av landet.

Hur har pandemin påverkat era projekt?

– Påverkan på våra projekt på grund av coronapandemin kan bedömas som ”måttlig”. Det då kraftfulla åtgärder vidtagits och vidmakthållits i projekten. Men några fall av corona har förekommit i vissa projekt, men utan större påverkan på framdriften. Vi har som alla andra anpassat oss till digitala arbetsformer. För att inte tappa tempo i våra viktiga projekt har vi bland annat utvecklat och genomfört digitala samråd.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt?

– Svenska kraftnäts uppdrag och arbete skapar nytta för samhället. Vårt mål är att bidra till energipolitikens tre grundpelare och de energi- och klimatpoliska målen: ”Konkurrenskraftig elförsörjning”, ”Trygg elförsörjning” och ”Klimatneutralt och ekologiskt hållbart samhälle”.

Våra tre leveransmål – ”Transmissionsnät med hög tillgänglighet och rätt kapacitet”, ” Elsystem med hög leveranssäkerhet” och ” God elberedskap”, återspeglar vårt grunduppdrag, det vi ansvarar för och ska prestera, för att bidra till samhällsnyttan.Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett förnyelsebehov av nätet utgör de största övergripande drivkrafterna för våra nätinvesteringar idag och under överskådlig tid. För att nå våra mål är det många delar som behöver falla på plats, bl.a. pågår ett intensivt arbete med att korta tillståndsprocesserna för våra utbyggnadsprojekt. Här har regeringen tydligt höjt ambitionen för ledningsutbyggnaden och agerar för att korta tillståndstiderna för utbyggnaden av elledningar, vilket kommer få viss bäring även för oss. Vi har dessutom många projekt med väldigt stort IT-innehåll; det handlar om utveckling av plattformar för att möjliggöra ökad integration av den gemensamma europeiska elmarknaden och ökad automatisering i kontrollrummet. Och vi har naturligtvis det grundläggande uppdraget att säkerställa att systemet är drift- och personsäkert! I den stora omställning som nu pågår är det också viktigt att vi fokuserar på att korta ledtider och effektivisera processer överallt i vår verksamhet.

”Viktigast för bolaget i stort är att möjliggöra klimatomställningen”

Johan Lindehag, vd för Ellevio

Vilka investeringar är aktuella för er just nu?

– Ellevio investerar på historiskt höga nivåer, och investeringstakten ser inte ut att sakta ned – tvärtom. Samhällsutvecklingen, teknisk utveckling och politiska mål för klimat och energi ställer enorma krav på tillgången på el. Branschorganisationen Energiföretagen spår att elanvändning kan öka med så mycket som 120% – 310 TWh – till 2045. Det är ofantligt mycket el, som kräver robust, pålitlig distribution.

Så ska vi satsa på framtiden måste vi helt enkelt satsa på elnäten. Behoven av investeringar i elnäten i Sverige är enormt. Enbart Ellevio planerar att investera 100 miljarder kronor – minst – i elnäten fram till 2045. Elnätsbranschen i stort tittar på investeringar i storleksordningen 500 miljarder till 2045. Och ska vi förverkliga de politiska målen måste vi få rimliga förutsättningar att satsa på elnäten, med långsiktiga, stabila spelregler för reglering. Vi investerar i hela vårt nät, men behoven varierar. Exempelvis gäller det investeringar som hanterar de kapacitetsutmaningar på flera ställen i vårt elnät, att ansluta ny, förnybar elproduktion, vädersäkra våra elnät och ge smarta elmätare till alla våra en miljon kunder.

Hur har pandemin påverkat era projekt?

– På det stora hela har det fungerat bra. Vi var snabba med att agera, internt och med våra entreprenörer, och tog fram anpassade rutiner och arbetssätt som hanterade de utmaningar och restriktioner som pandemin innebar/innebär. Men det har ställt till med vissa förseningar, exempelvis med leveranser av våra smarta elmätare samt själva installationsarbetet av dessa, där vi har försökt minimera, eller när det gått undvika, besök inne hos våra kunder. Även ett par andra re-investeringsprojekt och kundinitierade projekt har blivit påverkade, men mindre än vad vi hade befarat när pandemin drog igång.

Vi har vinnlagt oss om tät dialog med våra leverantörer av både strategiskt material samt byggrelaterade tjänster, och det visade sig få stor betydelse. Jag skulle verkligen vilja uppmärksamma och tacka våra leverantörer för en professionell hantering som har reducerat konsekvenserna av pandemin betydligt.

Vad har ni för mål och visioner för tre år framåt? 

– Viktigast för bolaget i stort är att möjliggöra klimatomställningen. Det betyder att vi måste lösa kapacitetsfrågan, få till förkortade tillståndsprocesser och komma i mål med en långsiktig elnätsreglering. Det betyder också att vi kommer att jobba mer och mer tillsammans med våra kunder för att göra det möjligt för dem att bidra i omställning, såväl våra privatkunder som företagskunder.

Energiomställningen snabbar på behoven att agera; infrastruktur för laddning av elfordon, energiomställning i industrin, fortsatt vindkraftutbyggnad eldar på, och vi har fortfarande en hel del kvar att vädersäkra för att möta klimatförändringar.

Om tre år har vi sannolikt börjat se tydliga förbättringar i vårt elnät kopplat till den satsningen vi gör med att digitalisera vårt elnät, där smarta mätare, Machine Learning/AI och andra tekniker spelar stor roll, och när det gäller nya produkter och tjänster till våra kunder.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!