Byggindustrin
4 min lästid

Så kan byggbranschen nå miljömålen

22:a september 2021, 14:30
Så kan byggbranschen nå miljömålen
Genrebild. Foto: Unsplash
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Målet om ett hållbart bostadsbyggande 2030 är ett faktum, liksom kravet på klimatdeklaration den 1 januari 2022. Enligt en ny rapport från Träcentrum Norr kan byggbranschen nå de högt ställda miljömålen genom att bygga med trä. Detta framgår av ett pressmeddelande från Lindbäcks.
 Tack vare kolinbindningen i hus byggda med trästomme kan vi nå klimatneutralt bostadsbyggande redan i dag, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 18 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. EU:s långsiktiga satsning på Miljövarudeklarationer, EPD, har drivit på så att svensk byggbransch gemensamt tagit fram ett beräkningsverktyg som alla kan använda för att beräkna klimatavtryck för byggnader. Samverkan inom branschen har gjort att Sverige som ett av världens första länder nu kan ställa krav på klimatavtrycket från byggd miljö. Industriella träbyggare har enkelt anslutit sig till metoden då byggmetoden redan innehåller precision i materialåtgång och upprepning av processer.
Mot bakgrund av detta fick Tyréns i uppdrag att utreda klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä.

– Vi visste redan att industriellt byggda flerfamiljshus med trästomme kan reducera klimatpåverkan med upp till 50 procent mot traditionellt byggande i stål och betong. Det bekräftar också vår nya rapport. Men, den nu aktuella studien visar glädjande nog också att räknar vi in kolinbindningen via träråvaran över tid så når vi nära noll redan i dag, konstaterar Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns.

Rapporten konstaterar att träbyggnaderna som undersökts har en kolinbindning som motsvarar 75 till 86 procent av den totala klimatpåverkan från material och byggskedet. Och med rätt val av leverantörer och rätt materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong kan man reducera ytterligare 30 procent och med det närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus. Gör man aktiva val av produkter som har låga klimatavtryck kan man få denna reduktion utan förändringar i uppbyggnaden av byggdelarna.

– Faktum är att vi räknat på ett volymhus med stomme och fasad i trä där den ursprungliga klimatbelastningen var 170 kg koldioxidekvivalenter per BTA. Där såg vi att kolinbindningen kompenserade för 145 kg och rätt val av leverantör och material kunde påverka 52 kg. Med optimala val kunde det huset rentav landa på +27 kg – alltså klimatpositivt, säger Anders Carlsson, teknik- och FOU-chef, Derome.

Rapporten redovisar resultat runt 126-189 koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA. Ett område för förbättring är inköp av till exempel gips som står för cirka 28 viktprocent av materialet medan isolering utgör cirka 18 procent. Här pågår en materialutveckling påskyndad av en ökad efterfrågan, som kan eliminera belastningen ytterligare.

Badrummen pekas ut som ett problemområde, med en påverkan på cirka 16 procent, men här är verkligheten bättre än rapporten visar menar Lindbäcks.

– I avsaknad av produktspecifika miljövarudeklarationer för de badrumspoddar vi använder oss av användes istället schabloner i de beräkningar som gjordes. Dessa schabloner är mycket grova och tar till exempel inte hänsyn till att en del av de ingående materialen är från återvunna PET-flaskor och att produktionen enbart använder sig av grön vattenkraftsel. Ett omfattande arbete med att ta fram miljövarudeklarationer pågår och jämfört med det schablonerna visar i rapporten förväntas poddarnas klimatpåverkan kunna skrivas ner rejält, säger Annica Lindbäck.

– Att badrumstillverkaren nu ska ta fram EPD och blir mer aktiva i arbetet med att minska sin klimatpåverkan är en bra bonusvinst, konstaterar Anna Pantze.

Rapporten ”Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä” visar att det redan idag går att beräkna klimatavtrycket för flerbostadshus, vilket underlättar beslutsfattandet för beställare som får ett jämförelsetal mellan olika byggtekniker. Den visar också att det finns områden som kan optimeras mer för att få ett än lägre klimatavtryck.

– Arbetet för att utveckla ett klimatneutralt byggande rymmer relativt komplexa frågor, samtidigt som övriga regelverk skall uppfyllas med bibehållen ekonomisk hållbarhet, säger Anders Carlsson, Derome.

– För att lyckas med dessa utmaningar måste de ske en samverkan mellan samtliga inblandade i hela kedjan och idag råder det en god samverkanskultur inom detta område, säger Annica Lindbäck.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0