2018-07-06 Förnyar rabatt för miljövänliga fartyg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/lng-rabatt-miljovanliga-fartyg-goteborg.jpg

Förnyar rabatt för miljövänliga fartyg

En ship-to-ship-bunkring av LNG genomförs i Göteborgs hamn mellan från Coralius och Ternsund.
En ship-to-ship-bunkring av LNG genomförs i Göteborgs hamn mellan från Coralius och Ternsund. De kan också genomföras på redden, från landsidan och kan göras samtidigt som lastning och lossning pågår. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Gas
Hamnar
Transport & Logistik

2015 infördes en miljörabatt i Göteborgs hamn för att öka antalet anlöp av fartyg med flytande naturgas (LNG) i tanken. Sedan dess har flera stora LNG-satsningar gjorts, bland annat från flera svenska rederier. Det har inneburit goda miljöeffekter, exempelvis i form av minskade utsläpp av svaveldioxid, partiklar och kväveoxider i den västsvenska luften. Nu förlänger Göteborgs Hamn AB rabattperioden – och börjar skissa på en förnyad miljörabatt.

I Göteborgs Hamn AB:s miljörabatt får fartyg med god miljöprestanda tio procents rabatt på fartygshamnavgiften, förutsatt att de uppfyller en viss nivå enligt de globalt erkända indexen ESI och CSI. Fartyg som drivs med LNG får en extra rabatt på 20 procent vid ett anlöp. LNG-rabatten är tidsbegränsades fram till och med 2018, men nu har hamnbolaget alltså valt att förlänga rabatten.

LNG är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. Användningen av bränslet började ta fart i Göteborgs hamn under andra halvan av 2016. Innan dess tvekade rederierna på att satsa eftersom det inte fanns möjligheter att bunkra LNG i hamnen. Samtidigt ville inte bunkringsbolagen tillhandahålla LNG utan kundunderlag.

Det krävdes en katalysator för att bryta dödläget, och LNG-rabatten har varit en starkt bidragande faktor till att många aktörer vågat ta LNG- steget, menar Göteborgs Hamns miljöchef Edvard Molitor.

– Det dröjde innan det tog fart ordentligt, men idag ligger aktörerna i Göteborgs hamn i framkant på LNG-området. Nu när rabattperioden lider mot sitt slut ser vi att utvecklingen fortsätter trumma i hamnen med allt fler LNG-anlöp. Vi vill fortsätta stötta den utvecklingen och vi förlänger därför den fyraåriga rabattperioden med ytterligare två år, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Mer teknikneutral miljörabatt under utveckling

Under 2019 kommer LNG-rabatten att ligga på 20 procent som tidigare, för att fasas ut under 2020 med en sänkning till tio procent. Men under utfasningen siktar hamnbolaget på att istället utveckla den ordinarie miljörabatten som bygger på index, som tar större hänsyn till fartygens miljöeffekter snarare än den teknik eller det bränsle som används för att driva fartyget.

– Vi vill givetvis fortsätta stötta fartyg med god miljöprofil, men det ska inte vara någon skillnad i rabatten mellan fartyget som producerar likvärdiga miljöeffekter. Eftersom miljöeffekterna av LNG-drift är fortsatt goda kommer dessa att inkluderas även i vår framtida miljöstyrning, säger Edvard Molitor.

Om LNG

Jämfört med traditionellt bränsle minimerar fartyg med LNG-drift utsläppen av svavel, partiklar, tungmetaller och kväveoxider kraftigt. LNG används allt mer i sjöfarten världen över i takt med att de globala utsläppsreglerna för sjöfarten blir allt striktare. EU har också pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden.

Ökande antal LNG-anlöp i Göteborgs hamn

ÅrLNG-anlöp
20150
201616
2017111
2018 (jan-maj)56 (135 uppräknat till helår 2018)

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!