2020-05-08 Kalmar – en stad i fortsatt utveckling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/kalmar-jan-magnusson.jpg

Kalmar – en stad i fortsatt utveckling

För närvarande arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan som ska sträcka sig till 2030 med fokus på livskvalitet. Foto: Jan Magnusson
För närvarande arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan som ska sträcka sig till 2030 med fokus på livskvalitet. Foto: Jan Magnusson
Reportage

2025 siktar Kalmar på att vara en stad som upplevs som trygg, tillgänglig och funktionell. Här ökar invånarantalet med cirka 1 000 nya invånare per år och behovet av bostäder växer. Intervju med Johan Wendell, samhällsbyggnadschef Kalmar kommun.

Johan Wendell, samhällsbyggnadschef Kalmar kommun.

Kalmar kommun är inne i en stark expansiv fas, både vad gäller befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Kalmar har idag cirka 70 000 invånare och befolkningen fortsätter att öka med närmare 1 000 nya invånare per år. Någonting som bland annat ställer krav på bostadsbyggandet.

– Det händer mycket i Kalmar i förhållande till stadens storlek och det blir allt fler som efterfrågar tillgänglighet och mobilitet. Nu pågår arbetet med att omvandla Kalmar från en liten småstad till en mindre storstad. Att få vara med och påverka och styra den utvecklingen är ett väldigt intressant uppdrag.

Det säger Johan Wendell, som sedan 2019 arbetar som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Kalmar kommun. Han är fd landsbygdsdirektör på länsstyrelsen, där han arbetat som chef med olika befattningar sedan 2009. Förutom landsbygdsdirektör har han också en bakgrund som miljöchef.

Du tillträdde den nya tjänsten 2019 – jag antar att du har många tankar och planer på hur staden och kommunen kan utformas. Finns det någonting som förverkligats som du kan lyfta fram?

– Mitt arbete består till största del av planerande och framåtblickande. När jag tillträdde min nya roll hade Kalmar kommun inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Samtidigt hade vi en översiktsplan från 2012 som hade nått sitt bäst-före-datum eftersom den inte hade tagit höjd för den expansiva fas som kommunen befinner sig i.

Ny översiktsplan

För närvarande arbetas det med att ta fram en ny översiktsplan som ska sträcka sig till 2030 med fokus på livskvalitet. En av de stora utmaningarna ligger i att kommunens befolkning växer, berättar Johan Wendell, som lyfter vikten av långsiktig planering.

– För att möta befolkningsökningen behöver vi skapa kapacitet i utbud av olika typer av bostäder i rätt lägen och i attraktiva miljöer och skapa mobilitetssystem anpassade för framtidens krav och behov. Det finns inget befolkningsmål, utan det handlar snarare om beredskap för att fortsätta utvecklas från en stor småstad till en mindre storstad, och då krävs långsiktig planering och en aktuell översiktsplan, säger Johan Wendell.

”Det räcker inte med att bara bygga mycket och billigt”

Kalmar är en stad med stora visioner och mängder projekt på en och samma gång. Totalt färdigställdes 504 bostäder i Kalmar kommun förra året och enligt prognosen kommer 941 bostäder att färdigställas under 2020. Samtidigt som det byggs för fullt, har Kalmar, likt många andra städer, en bostadsbrist som man försöker möta upp.

– Vi försöker ha som mål att hålla bostadsbyggandet på en nivå som motsvarar befolkningstillväxten. Det räcker inte med att bara bygga mycket och billigt. För att få en rotation på bostadsmarknaden behövs en stor variation av bostäder i olika upplåtelseformer, säger Johan Wendell och fortsätter:

– Vi arbetar med att hitta olika lösningar, t ex genom att omvandla gamla byggnader samt förtäta och skapa liv i stadsdelscentra. Vi måste fortsätta bygga nya, attraktiva stadsdelar med offentliga och gemensamma rum. Bostäderna som byggs måste synka med marknaden och möta den efterfrågan som finns. Det är en balansgång.

Finns det inte en risk att man bygger bort stadens grönområden och parker när man förtätar?
– Förtätning är bra så länge den sker på rätt sätt. Samtidigt som det sker en exploatering på ny mark måste vi förtäta för att skapa en sammanhållen stad – det är en viktig komponent i samspelet mellan bebyggelseutveckling, mobilitetssystem och ekosystemtjänster. De är alla viktiga byggstenar i en stad som fokuserar på invånarnas livskvalitet och välmående, och som skapar synergier och underlättar hållbara val i vardagen.

Text av Myrna Whitaker

Artikeln är en del av Tema Expansiva Kalmar i Bygg & Fastighet nr 2 2020

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!