2017-09-18 Östermalms saluhall går in i framtiden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/östermalms-saluhall-1.jpg

Östermalms saluhall går in i framtiden

Östermalms saluhall
Visionsbild: Tengbom
Projekt
Reportage

Östermalms saluhall är en tegelbyggnad från sent 1800-tal. Under 2017–2018 renoverar och utvecklar Stockholm stad saluhallen med mål att bevara och förstärka saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden för framtiden. 

— Det har varit ett väldigt omfattande arbete med att titta på hur hallen varit i original och hur vi ska återskapa den känslan hos besökaren. Bland annat är färgsättningen väl genomarbetad i syfte att få tillbaka den forna känslan. Dessutom kommer vi att återskapa talspråken som tidigare fanns på väggarna, men som hittills inte varit synliga, säger Olle Henriksson, Projektledare, Fastighetskontoret.

Förutom renoveringen av saluhallen så kommer Stockholm stad även att uppföra ett hotell i grannfastigheten, på Nybrogatan.

— Vi kommer att öppna upp grannfastigheten där hotell Diplomat flyttar in mot saluhallen genom att glasa in gården så att det blir ett atrium som ansluter till den ombyggda saluhallen.

Östermalmshallen
Tekniska installationer byts ut för att möta dagens krav gällande säkerhet, energi och miljö. Visionsbild: Tengbom

I övrigt kommer de tekniska installationerna bytas ut för att möta dagens krav gällande säkerhet, energi och miljö. Saluhallen kommer dessutom upplevas ljusare då det blir en fräschare färgsättning.

— Saluhallen kommer naturligtvis även få en ny belysning. Vi kommer att satsa på en Co2 driven kompressor, därmed får vi ut en högre temperatur på den varma sidan och en lägre temperatur på den kalla sidan. Med denna lösning kommer vi utnyttja energin bättre. Vi kommer även investera i en ny elförsörjning.

Tillfällig saluhall
Den tillfälliga saluhallen som blivit mycket populär hos allmänheten. Foto: Felix Gerlach
Tillfällig saluhall
Foto: Felix Gerlach

I april 2016 öppnades den tillfälliga saluhallen som blivit mycket populär hos allmänheten. I februari hade saluhallen haft två miljoner besökare sedan april i fjol.

— Besökare tycker den tillfälliga saluhallen är intressant. Designmässigt är det ljust och fräscht, öppet, och bra akustik. Det har blivit ett populärt ställe. Den tf. saluhallen finns även där för att handlarna ska kunna bedriva sin verksamhet vidare och samtidigt få chansen att finjustera sitt koncept inför en återinflytt, avslutar Olle Henriksson.

Betongborrargruppen har fått förtroendet att genomföra den omfattande lättrivning, tungrivning och håltagning som krävs för att kunna bygga om den slitna hallen till modern standard när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. 

Det är ett komplext arbete som pågår i den gamla saluhallen. Förutom rivning av lättväggar, undertak, inredning m.m. och sanering av asbest ska hela bjälklaget rivas och källargolvet sänkas med 50 cm, detta för att få plats med nya moderna tekniska installationer. Hallen har 24 meter i tak, är helt öppen och saknar bärande mellanväggar, så taket vilar på ytterväggarna och 24 smäckra stålpelare som står på bjälklaget inne i hallen. Pelarna bärs upp av murade tegelpelare i källarvåningen ner till fast grund. Konstruktionen är känslig för sidorörelser. Det gör rivningen av bjälklaget ytterst komplex och kräver varsamhet och stort yrkeskunnande av Betongborrargruppens medarbetare.

– Tungrivning av bjälklaget är därför uppdelad i 17 etapper där vi river några etapper i taget som efter avslutad rivning får nytt bjälklag. När det är färdiggjutet fortsätter vi att riva nästa etapp, berättar Betongborrargruppens platschef Jonas Hedlund och arbetschef Magnus Engvall.

För att minimera vibrationer och buller för tredje man och omkringliggande fastigheter använder Betongborrargruppen rivningsrobotar för att klippa sönder bjälklaget under rivningsarbetet. Rivningen är inte bara komplex i sig, den kompliceras också av att de gamla handlingarna är bristfälliga och att hallen byggts om i flera omgångar.

– Det gör det svårt att detaljplanera utan mycket av arbetet måste lösas i takt med att vi ser vad som döljer sig när vi börjar riva. Men vi är vana vid att jobba flexibelt och byter metod allt eftersom förutsättningarna ändras, berättar Betongborrargruppens arbetsledare Stefan Lövestedt.

Till exempel ligger berggrunden högre upp än vad som projekterats så man är tvungen att vajersåga sig ner i berget istället för att gräva ut för bland annat de två stora fettavskiljare som ska installeras. Fettavskiljarna mäter ca 12 x 13 meter och är 3,85 meter djupa och ska placeras i stora gropar under källargolvet. Berget frisågas (negativ vajersågning) och de stora stenblocken som sågas ut väger omkring 200 ton styck. Efter frisågningen spräcks berget och transporteras bort. Betongborrargruppens vajersågar även upp hål för nya trapphus och hisschakt. Allt rivningsmaterial sorteras i fraktioner och körs till tippar utanför Stockholm.

Borttransporten är ett logistiskt pussel. Östermalmstorg i Stockholms innerstad är ett nästan övertydligt exempel på en komplex byggarbetsplats. Det är mycket trångt på platsen och uttransporterna av de stora mängderna rivningsmassor begränsas både av brist på plats och av att inga transporter får ske föra 07.00. Samtidigt rör sig fotgängare och bilar oavbrutet i området, alldeles intill bygget.

– Vi har löst det genom att placera nio containerflak längs väggarna utanför hallen. De fylls på med rivningsmassor under dagen och töms på morgonen därpå, säger Stefan Lövestedt.

Under 2016 resulterade rivningen i cirka 3500 ton rivningsmassor (varav 2600 fyllningsmassor) som sorterats och körts bort. Som mest har Betongborrargruppen haft 30 medarbetare på plats.

– Renoveringen av Östermalms Saluhall är ett intressant och spännande projekt där kunden verkligen får nytta av vår samlade kompetens, erfarenhet och stora maskinpark, säger Tony Westman, arbetschef och delägare i Betongborrargruppen.

Text av Myrna Whitaker & Mats Åsman

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!