2017-09-08 Samarbete inom modulbranschen ger bättre energideklaration https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/03/hensater.jpg

Samarbete inom modulbranschen ger bättre energideklaration

Moduler

I början av 2009 bildades modulutskottet i branschföreningen SRA, Swedish Rental Association. Det var flera moduluthyrare som fann behovet av att gå samman i vissa viktiga frågor för branschen och driva dessa formellt. Som instans har utskottet ett viktigt syfte i att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar och fördelar. Medlemsföretagen erbjuder marknaden hyreslösningar för flexibel lokalförsörjning i form av moduler.

– Vi driver frågor av skatt och momskaraktär men det är också frågor om anpassningar till Boverkets byggregler där det idag råder olika tolkningar och definitioner av moduler, säger Camilla Hensäter, ordförande Modulutskottet.

Två av medlemsföretagen i SRA, Swedish Rental Association, Cramo och Temporent var de som tog initiativet till en branschorganisation vilket sedan skapat stort gehör i branschen och det har resulterat i att man idag har med sig de flesta aktörerna. Medlemmarna representerar ca 80 % av omsättningen inom moduluthyrning.

Modulutskottet har en fastställd arbetsordning där man idag har fyra möten per år med frågor som drivs i olika grupper med medarbetare från medlemsföretagen.  Det är Avtalsgruppen där man utarbetar allmänna villkor för moduluthyrning och samtidigt söker en motpart hos SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Momsgruppen ger råd om momshantering och hjälper medlemsföretagen att driva fram ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ekonomigruppen utarbetar riktlinjer för ekonomisk redovisning och Boverksgruppen företräder medlemsföretagen gentemot Boverket för att verka för mer ändamålsenliga regler för energideklaration av temporära moduluppställningar.

-En viktig fråga för branschen var huruvida uthyrning av moduler skulle ses som uthyrning av fast eller lös egendom, säger Camilla Hensäter. Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastslagit att moduler är klassade som lös egendom. Vilket innebär att vi är skyldiga att fakturera våra kunder moms, som branschen alltid har gjort.

Modulutskottet driver en dialog med Boverket kring hanteringen av moduler i samband med bygglov etc.
– Det är viktigt för samhället att snabbt kunna få fram skolor, förskolor, kontor och vårdlokaler berättar Camilla Hensäter. Då är det extra viktigt att snabbt hitta vägar för enklare hantering i bygglovsprocessen. I dagens massmedia talas det mycket om studentbostäder och att man där ska kunna göra vissa avsteg från regelverket för att snabba på byggandet.

– Vi har arbetat mycket med att samordna hyresvillkoren för moduler där både definitioner standarder specificeras.  Vi kommer också att ta fram hjälpmedel såsom checklistor för frågeunderlag och på så sätt hjälpa upphandlare. Då det kan vara komplexa inköpssituationer för modulprojekt.
Moduler uppvisar många fördelar när det gäller snabba tillfälliga lokallösningar. Moduler för uthyrning är konstruerade för att kunna flyttas ofta och användas frekvent. Flyttbarheten minimerar samtidigt miljöbelastningen jämfört andra lösningar. De kan transporteras smidigt på landsväg, järnväg och till sjöss. De kan också anpassas till de flesta önskemålen när det gäller utrustning och utförande.  Konjunkturläget kan ofta göra det svårt att förutse kommande lokalbehov då företag behöver flexibilitet att kunna expandera snabbt.

Det finns idag en stor marknad för moduler även utanför Sverige, där Sverige räknas som en mogen marknad. I Norden har intresset de senaste åren ökat undan för undan.

Merparten av modulerna är svensktillverkade och det i nära samarbete med branschen vid framtagande och konstruktion. De ska vara kostnadseffektiva, enkla att montera, anpassade till de senaste regelverken och ska fungera ihop med tidigare modeller.  Branschen upplever en stor tillväxt och därför krävs viss lagerhållning för att kunna leverera snabbt.

Den största skillnaden mellan moduler och byggbodar är kunderna och användningsområdena.  Byggbodar används mest temporärt inom byggsektorn, där de används för omklädning, matsalar och platskontor.  Kommuner hyr moduler och använder de som skola och förskola. Inom industrin används moduler för flexibla kontorslösningar.

Inom SRA arbetar bodutskottet med frågor gällande arbetsmiljö och säkerhet vid montage och demontage av byggbodar. Dessa lösningar kommer medlemsföretagen i modulutskottet kunna ta del av när de är klara och kan då appliceras på modulaffären.

– Med det idoga arbete som görs i Modulutskottet skapar vi goda grundförutsättningar för en fortsatt expansion av hela modulbranschen, avslutar Camilla Hensäter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!