2019-08-23 STIB om auktorisation och kampen om sund konkurrens https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/stib-webb.jpg

STIB om auktorisation och kampen om sund konkurrens

Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli. Foto: Peter Gustafsson
Mässor

2006 infördes föreskrivna krav på utbildning för att bygga ställningar via ett EU-direktiv. Men redan 1992 hade branschorganisationen STIB (Ställningsentreprenörerna) lanserat en egen utbildning för ställningsbyggare. STIB har länge verkat i framkant för en stark och respekterad bransch – och gör det fortfarande idag.

STIB startade 1986 efter en genomgående vilja från aktörer i branschen att stärka statusen för ställningsentreprenörer. Vision var också att öka kunskapen hos både ställningsbyggare som dem som äger företagen.
– 1992 kom vi igång med vår första utbildning av ställningsbyggare. En teoretisk 80 h kurs. Några år senare infördes STIB kompetensbevis baserat på en efterfrågan från raffinaderiindustrin. Man ville kunna se bevis på en kompetens hos ställningsbyggande personal. Kompetensbeviset byggde på teoretiska kunskaper men även praktisk erfarenhet, berättar Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli.

Det var inte förrän 2006 som krav på utbildning lagstadgades, men dessa krav innefattar inte praktisk erfarenhet.
– Vi skryter lite med att vi var föregångare i branschen med att införa kompetenskrav på ställningsbyggare. Det handlade även om att ge ökad kunskap för dem som driver företagen, vi införde därför även branschspecifika arbetsledarkurser och företagsledarkurser.

STIB-auktorisation

Framåt ville STIB ville fortsätta att utveckla branschen. 2000 infördes därför en certifiering av ställningsföretag. Genom att uppfylla ett antal kriterier kan ett medlemsföretag erhålla auktorisationen. Syftet med STIB-Auktorisationen är att genom ställda krav säkerställa att företaget och dess anställda har den kompetens och de rutiner som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svenskt regelverk och övriga branschregler och att företaget levererar produkter med hög kvalitét.

Ett certifierat företag ska uppfylla ett antal kriteriekrav vilka sträckte sig utöver lagstadgade krav. Som exempel kan nämnas att all ställningsbyggande personal, egen som inhyrd ska vara yrkesutbildad, med andra ord ha såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Undantaget är givetvis lärlingar på väg till sin yrkesutbildning, men dessa ska då vara registrerade i en lärlingsutbildning.

STIBs auktorisationsnämnd består av ledamöter från beställarledet, gärna med fördelningen mellan anläggning, bygg, kraft och skogsindustrin. Den breda branschrepresentationen ger många fördelar.

– Eftersom auktorisationsnämnden består av representanter från beställarledet bygger kriterierna för STIB-auktorisation delvis på den kompetens marknaden efterfrågar för tjänstemän som ställningsbyggande personal. Det viktiga med kriteriekraven och kompetenskraven är framförallt att de som planerar och förbereder får en bekräftelse på branschspecifik kunskap om förberedande ställningsentreprenader, säger Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli.

Målet för det auktoriserade företaget

Målet är att det auktoriserade företaget alltså ska finna ett mervärde i hög kompetens och systematiserade rutiner som ger hög säkerhet, effektivitet, seriositet, god kvalitét och därigenom betryggande ekonomisk avkastning. Beställaren ska finna ett mervärde i tryggheten att anlita ett auktoriserat företag där återkommande kontroller säkerställer uppfyllande av ställda krav

– En annan viktig sak är att auktorisationen omfattar både egen som inhyrd personal. Ett STIB-auktoriserat företag som hyr in personal ska också se till att även dem lever upp till kriteriekraven, det vill säga att de är yrkesutbildade. Det betyder att ställningsbyggande personal ska ha ett yrkesbevis, teoretiska kurser med godkänt resultat och minst 4 200 timmar av yrkeserfarenhet.

I grund och botten ska en STIB-Auktorisation innebära att företaget har en kvalité på det arbete som utförs. Både rutinmässigt som arbetsmässigt. Som ett led i detta erbjuder STIB även ett verksamhetsledningssystem.

– I kriteriekraven för ett verksamhetsledningssystem ställer vi inga krav på en ISO-standard, som till exempel 9001 för kvalitet. Vi tycker inte att det behövs. Det är därför som vi har tagit fram en STIB-modell till verksamhetsledningssystem som i grunden bygger på en ISO-standard men är en betydligt mer förenklad modell. Det viktigaste är att ha ett system som ger dig bra rutiner för en kvalitetssäkrad produkt, säger Håkan Carlsson.

Vikten av säkerhet på arbetsplatsen

Auktorisationen infördes 2000 och har funnits i 18 år. Grundtanken var att dels höja statusen för hela branschen samt för ställningsbyggare. Men det finns fler fördelar. Kompetens tillsammans med seriositet och rutiner skapar en bättre status för företaget, men i förlängningen även ökad säkerhet på arbetsplatsen.

– Vi vill gärna att ställningsföretag, oavsett om man är auktoriserad eller inte, ska förstå vinningen med att genomgå en STIB-Auktorisation. Det handlar inte bara om ekonomiska incitament utan även om säkerhet och det är ju egentligen A och O. En punkt i verksamhetsledningssystemet som är viktig att ta upp är Punkt 2.3 – Huvudprocessen. Där beskriver det auktoriserade företaget hur de ska agera från förfrågan till överlämnad produkt för att uppnå goda kvalitets- och arbetsmiljö nivåer. Den är viktig. Att ha tydligt specificerade bra rutiner. Har en entreprenör ordning och reda och ett säkert arbetssätt kommer även en ekonomisk vinning. Det är mycket som går hand i hand och det är det som är så bra med STIB-Auktorisation. 

Krav på certifiering från beställarledet behövs

På ytan kan det verka som om branschen idag har de allra bästa förutsättningarna för att skapa en sund konkurrens, både med hjälp av lagstadgade krav samt en certifiering. Auktorisationsnämnden som består av beställarledet är de som beslutar om kriteriekraven och även certifierar de aktuella företagen. Här finns företag från riksföretagen och representanter från papper- och massatillverkare samt kraftindustrin. Men ändå ökar inte efterfrågan på certifierade aktörer i den takt som är önskvärt. 

– Vi vill se ett starkare engagemang från beställarledet. Det behövs en kravställning på att ställningsföretag ska vara certifierade. I dagsläget är 39 av våra 134 medlemsföretag certifierade. Grunden i certifieringen är dels att ställningsföretaget ska få väl inarbetade rutiner och själv känna en trygghet i genomförandet av entreprenaderna. Men beställaren ska också känna en trygghet i att anlita ett STIB-auktoriserat företag då de årligen kontrolleras av utbildade revisorer.

Det är precis därför det är så viktigt med certifierad STIB auktoriserad ställningsentreprenör, menar Håkan Carlsson. Det går hand i hand – krav från beställarledet kommer också att öka antalet certifierade ställningsentreprenörer, vilket i sin tur ger en sundare konkurrens mellan aktörerna.

Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!