2020-10-26 Svagt tredje kvartal för Green Cargo https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Green-cargo-host.jpg

Svagt tredje kvartal för Green Cargo

Green Cargo-transport
Green Cargos rörelseresultat för tredje kvartalet påverkas främst av något lägre volymer till följd av pandemin. Foto: Green Cargo
Järnväg

Lägre volym och ökade driftskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt tredje kvartal 2020. Dock visar rapporten på en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –37 MSEK, vilket kan jämföras med –27 MSEK under samma kvartal föregående år.

Perioden juli-september 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 964 (984) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till –37 (-27) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –46 (-19) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 78 (97) MSEK

– Omvärldsläget är med anledning av pandemin covid-19 fortfarande osäkert men effekterna av pandemin är tydliga och påverkar bolagets resultat negativt. Vi ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet och glädjande nog ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal, kommenterar Ted Söderholm, vd Green Cargo AB.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkas främst av något lägre volymer till följd av pandemin.
– Dessutom ser vi ökade driftskostnader jämfört med föregående år, bland annat till följd av ökade elpriser och ökade kostnader för underhåll. Intäktsbortfallet relaterar i första hand till kundsegmentet Stål & Kemi. Segmenten Handel & Logistik samt Skog redovisar däremot en intäktstillväxt för kvartalet, vilket påverkar utfallet positivt. Bolaget har fortsatt korttidspermittering för administrativ personal, vilket även det positivt påverkat periodens resultat, säger Ted Söderholm.

Intäktsbortfallet bedöms för de första tre kvartalen uppgå till 104 MSEK huvudsakligen relaterat till segmenten Stål & Kemi och Handel & Logistik, vilket har haft en betydande negativ inverkan på periodens rörelseresultat. Vidare förklaras resultatminskningen jämfört med motsvarande period föregående år av 86 MSEK i erhållen miljökompensation.
– I slutet av perioden ser vi en ökning av transportbehov hos vissa av Green Cargos kunder, kommenterar Ted Söderholm.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!