2020-10-29 Förlust för Nordic Paper i första rapporten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Nordic-paper-Anita-Sjolander-Backhammars-bruk.jpg

Förlust för Nordic Paper i första rapporten

Nordic papers vd Anita Sjölander har presenterat boalgets första kvartalsrapport. Foto: Nordic Paper
Papper & Massa

Nordic Paper redovisar ett resultat efter skatt på minus 32 miljoner kronor för årets tredje kvartal.
Det är bolagets första rapport sedan de noterades på Stockholmsbörsen i slutet av oktober.

Kvartalsresultat juli – september:
 • Nettoomsättningen minskade med 19% till MSEK 639 (791), exklusive valutaeffekter var minskningen 16%
 • EBITDA uppgick till MSEK -13 (153), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om -2,0% (19,4)
 • Underhållsstoppet i Bäckhammar påverkade resultatet negativt med MSEK 79 (0). Motsvarande kostnad
  2019 om MSEK 57 belastade fjärde kvartalet.
 • Kvartalets kostnader för börsnoteringen uppgick till MSEK 10 (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -40 (129), motsvarande en rörelsemarginal om -6,3% (16,3)
 • Periodens resultat uppgick till MSEK -32 (102)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 144 (213)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,49* (1,52*)
 • Avkastning på operativt kapital var 20,9% (35,3)

– Marknadsutvecklingen under tredje kvartalet har varit i linje med andra
kvartalet. Covid-19 har fortsatt att dämpa efterfrågan på greaseproofpapper
med slutanvändare i den professionella sektorn i de länder som infört de
hårdaste restriktionerna. Efterfrågan på kraftpapper har fortsatt varit god.
Marknadspriserna var dock väsentligt lägre än under det starka tredje kvartalet föregående år, men stabila jämfört med
andra kvartalet i år, kommenterar vd Anita Sjölander.

Under tredje kvartalet genomfördes underhåll på våra deras produktionsanläggningar.
Det skedde i samband med semesterstoppen, med undantag av Bäckhammar där stoppet genomfördes i september.
– På tre av våra anläggningar gick underhållsarbeten och uppstart helt enligt plan, men i Bäckhammar genomfördes en kompletterande
underhållsinsats jämfört med ursprunglig plan. Trots den extra insatsen kunde produktionen startas enligt tidplan, men initialt med en lägre kapacitet, säger Anita Sjölander.

Den utökade insatsen i Bäckhammar innebar att den negativa rörelseresultateffekten ökade med MSEK 28 till MSEK 88
istället för de ursprungligt beräknade MSEK 60. Av resultateffekten på MSEK 88 kommer 9 att belasta det fjärde
kvartalet.

Under kvartalet lämnade Nordic Paper in en tillståndsansökan för att kunna öka produktionskapaciteten i Bäckhammar.
Investeringen om totalt cirka MSEK 1 200 består av tre delar och kommer att ge möjlighet att öka massa- och pappersproduktionen med drygt 20 respektive 10 procent.


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!