2020-10-19 SFV inför ny modell för grön infrastruktur https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/SFV-liten.jpg

SFV inför ny modell för grön infrastruktur

Statens fastighetsverk inför ny modell för grön infrastruktur
Grön infrastruktur bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor och är nödvändig för biologisk mångfald och för de nyttor som naturen ger. Foto: Statens fastighetsverk
Papper & Massa

Statens fastighetsverk, SFV, utvecklat och inlett implementeringen av en unik modell för att prioritera skötselmetoder och hänsyn i skogsbruket. Arbetet har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag som SFV fick 2018.

SFV är en av landets största markförvaltare med ansvar för 1/7 av landets yta. Förvaltningen innehåller allt från parker i anslutning till de kungliga slotten och skogar kring kungsgårdarna, till skogar och fjällmarker inom renbetesområdet.

Regeringens uppdrag till SFV innehöll två huvuddelar:
– Att upprätta handlingsplaner för den gröna infrastrukturen i skogsmarken.
– Att vidareutveckla insatser för hyggesfritt skogsbruk.

Grön infrastruktur:
Grön infrastruktur bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor och är nödvändig för biologisk mångfald och för de nyttor som naturen ger. Det kallas ekosystemtjänster och kan till exempel vara träråvara, pollinering och möjligheter till friluftsliv. Det handlar om att se helheten i landskapet och att planera både naturvårdsåtgärder och skogsskötselmetoder för att skapa långsiktigt hållbara landskap där arter ges förutsättningar att sprida sig.

Hyggesfritt skogsbruk:
Inom regeringsuppdraget har även fokus lagts på att belysa olika aspekter av hyggesfritt skogsbruk och för att hitta den för SFV:s skogsinnehav bästa balansen mellan olika skötselmodeller.

– Hyggesfritt skogsbruk är ett vitt begrepp men gemensamt för samtliga tolkningar är att där man utfört en hyggesfri åtgärd har man alltid ett mer eller mindre tätt trädskikt kvar. Det vill säga att området aldrig är helt kalavverkat, säger Irene Sivertsson, naturvårdsspecialist SFV Skog.

SFV:s nya verktyg för planering av den gröna infrastrukturen gör det möjligt att planera hyggesfria åtgärder där de gör störst nytta utifrån olika perspektiv.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!