2018-12-04 Här köper svensk skogsindustri för miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/olof-hansson-webb.jpg

Här köper svensk skogsindustri för miljarder

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. Fotograf: Ola Kjelbye
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. Fotograf: Ola Kjelbye
Papper & Massa

Under den senaste tiden har flera skogsindustrier i Sverige investerat i nya tillgångar. Både Stora Enso, BillerudKorsnäs samt Södra nämner förvärven som strategiska med sikte på att säkra tillgången av skogsråvara. 

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har undertecknat ett bindande avtal angående den tidigare annonserade avsikten att omstrukturera ägandet i bolaget. Med avtalet har parterna som målsättning att affären ska slutföras under första halvåret 2019. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Det totala värdet av affären i Stora Ensos balansräkning beräknas uppgå till cirka 10 miljarder kronor.

– Jag är glad att vi tillsammans med de andra aktieägarna har tagit ett steg framåt i omstruktureringen av ägandet i Bergvik Skog. Transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi har en stark tilltro på bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Med det direkta ägandet blir vår virkesförsörjning i Sverige mer överblickbar. Det kommer att öka våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

För närvarande ägs Bergvik Skogs svenska skogstillgångar av dotterbolagen Bergvik Väst AB och Bergvik Öst AB med ungefär 83 procent respektive 17 procent vardera. Som ett resultat av omstruktureringen kommer Stora Enso att omvandla sitt ägande av 49,8 procent i Bergvik Skog till ett direkt ägande av ungefär 69,8 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst.

En viktig del

Förutom Stora Enso har även BillerudKorsnäs köpt sin del.

BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB är en del i en omstrukturering av Bergvik Skogs skogsinnehav, som utöver Bergvik Skog Öst AB huvudsakligen består av Bergvik Skog Väst AB. Bergvik Skog Väst AB kommer att delas ut till aktieägarna i Bergvik Skog AB, varvid BillerudKorsnäs kommer att erhålla cirka 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB. BillerudKorsnäs har idag också ingått avtal om att överlåta dessa 5 procent till Stora Enso. Efter överlåtelsen kommer det att ske en delning av Bergvik Skog Väst AB mellan återstående aktieägare i bolaget.

Transaktionerna, som bland annat är villkorade av godkännande av Konkurrensverket, utdelning av Bergvik Skog Väst AB, samt att slutlig delningsplan avseende Bergvik Skog Väst AB upprättas och registreras, bedöms kunna slutföras under första halvåret 2019.

– Vårt förvärv av Bergvik Skog Öst är en viktig del i att långsiktigt säkerställa ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde och därmed har vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit i att nå BillerudKorsnäs fulla potential. Dock ändras inte bolagets strategi att röra sig framåt i värdekedjan, varför vi i ett nästa steg avser att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar, säger Petra Einarsson, vd och Koncernchef, BillerudKorsnäs.

Stärker sin position

Även Södra förvärvar Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland. Totalt uppgår arealen till 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.

– Genom denna investering säkrar vi delar av vårt behov av skogsråvara. Vi får en bättre struktur på vår virkesimport, som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser och stärker Södras konkurrenskraft, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Södra äger sedan tidigare 15 000 hektar skogsmark i Lettland, och stärker sin position påtagligt genom förvärvet.

– Det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra, vilket självklart gynnar våra 51 000 medlemmar, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

Förvärvet avser samtliga aktier i bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda och inkluderar den skogliga organisationen med 24 medarbetare.

– Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden. Vi fortsätter också den inriktning som Bergvik Skog har haft, med att utveckla ett hållbart skogsbruk med höga skogsvårdsambitioner, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Skogsmarken har hög bonitet och tillväxten kommer att öka under kommande decennier. Virkesförrådet uppgår i dag till 10,6 miljoner kubikmeter (m3sk). Köpeskillingen är cirka 3 miljarder kronor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!