Industri reportage
4 min lästid

Planerad produktionsstart i Grängesberg 2015

6:e augusti 2012, 11:58
Planerad produktionsstart i Grängesberg 2015
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I en nyligen färdigställd förstudie, en så kallad Pre-Feasibility-Study, som gruvbolaget Grängesberg Iron AB låtit ta fram pekar allt på att förutsättningarna är utmärkta för att med en mycket god lönsamhet åter starta gruvdriften i Grängesberg.

Tidsplanen för öppningen av gruvan innebär en första produktion i slutet av 2015 och den nu enligt mätningar definierade malmreserven räcker för brytning preliminärt fram till 2031, men därefter med mycket goda utsikter för en fortsatt säkrad gruvdrift under många år efter det.

På uppdrag av Grängesberg Iron AB har URS, ett oberoende globalt teknikkonsultföretag, tagit fram en omfattande förstudie, delvis baserad på insatser av ett flertal andra konsultföretag och leverantörer. Studien belyser alla aspekter av den framtida gruvdriften, från malmgeologi och malmreserver, via brytning, uppfordring och anrikning, till transporter och försäljning av de färdiga malmprodukterna. Studien har en noggrannhet på +/- 25 % och utgör ett mycket gott tekniskt och ekonomiskt underlag för att driva projektet vidare mot start av gruvan.

De totala investeringskostnaderna beräknas ligga på 3,84 miljarder SEK om ett scenario med framställning av järnmalmskoncentrat (så kallad ”pellet feed”) väljs, eller ca 5,87 miljarder SEK om ett scenario med förädling av malmprodukten till pellets blir aktuellt. Enligt den finansiella modellen, som är baserad på Raw Material Groups prognos för den framtida prisutvecklingen för järnmalmsprodukter, beräknas den årliga omsättningen i alternativet med produktion av koncentrat bli ca 2,2 miljarder SEK, och i alternativet med produktion av pellets 2,4 miljarder SEK.
– Med dagens järnmalmspriser som är fem till tio gånger högre än när gruvan lades ned så kan det beräknade tonnaget på 190 miljoner ton värderas till mellan 100 och 130 miljarder kronor, kanske ännu mer om det förädlas till pellets, säger John Thoweman, talesman för Grängesberg Iron och tillika en av grundarna.
– Malmkroppen är 1,8 kilometer lång och mellan 40 och 90 meter bred, med en järnhalt på 57 procent. Järnhalten är nästan densamma som hos LKAB och det är bara LKAB:s fyndigheter i Kiruna och Malmberget som är större än Grängesbergs i hela Europa. Malmkroppen befinner sig från ca 650 meters djup och nedåt.
Finansiering
Förstudien (”Pre-Feasibility Study”) ligger till grund för arbetet med nästa finansieringssteg. Pågående diskussioner med ledande investmentbanker i Skandinavien pekar på ett stort intresse för projektet som, baserat på resultatet av förstudien, torde utgöra ett av de mest intressanta järnmalmsprojekten i Europa.

Omfattning
Detaljeringsgraden vad gäller analys av de praktiska lösningarna i de flesta delarna av gruvprojektet är ovanligt hög för den här typen studie. Brytningsupplägg och teknisk planering av gruvdriften har utformats i studien utifrån de senaste principerna som är tillämpliga för modern gruvdrift under jord och innebär en brytning av i genomsnitt 5,3 miljoner ton råmalm per år, för en årlig produktion av 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter. Personalbehovet för gruvdriften ligger mellan 350 och 400 personer, beroende på om scenario med eller utan pelletsverk väljs.

De bergmekaniska följderna för markstabiliteten har analyserats och bedöms vara fullt hanterbara inom ramen för gruvprojektet. Dessa följder kommer att beskrivas i den kommande samrådsprocess som planeras till slutet av andra kvartalet 2012. Utöver det allmänna samrådet planeras också för särskilda samråd med vissa större verksamhetsutövare i gruvans närområde. Denna samrådsprocess är en viktig del i den fullständiga miljökonsekvensbeskrivning som ingår i förberedelserna för ansökan om miljötillstånd. Arbetet med förberedelser för detta miljötillstånd kommer att fortsätta under innevarande år och planen är att ansökan lämnas in i slutet av tredje kvartalet 2012.

Parallellt med förstudien har det pågått förberedelser för ansökan om brytningstillstånd, en så kallad bearbetningskoncession. I denna ansökan ingår en enklare miljökonsekvensbeskrivning. Delar av detta material ingår också i förstudien. Ansökan om bearbetningskoncession planeras att lämnas in till tillsynsmyndigheten Bergsstaten inom kort.
Förstudien beskriver den tekniska lösningen för pumpning av den vattenfyllda gruvan, som beräknas ta upp till två år att genomföra. Detta är delvis beroende av den vattendom som åtföljer kommande miljötillstånd. I den planerade samrådsprocessen för miljökonsekvensbeskrivningen belyses pumpnings- och länshållningslösningarna ur ett miljöperspektiv.

Produktionen förutsätter järnvägstransporter från Grängesberg ned till Oxelösunds hamn, som har mycket goda förutsättningar för att kunna hantera och lasta ut järnmalmsprodukterna. Grängesberg Iron AB har sedan hösten 2010 ett Letter of Intent med Oxelösunds Hamn AB. Ett samarbetsavtal finns också med Trafikverket gällande utredningar om förutsättningar för järnvägstrafikering med malmtåg mellan Grängesberg och Oxelösund.

– Driften av en järnmalmsgruva innefattar 3 stora kostnadsposter , förklarar John Thoweman. I lika delar fördelas dessa mellan gruvan, processen och logistiken dvs. transporterna ut till kund. Här i Grängesberg finns sedan tidigare logistiken på plats förutom tonnaget och halten. Järnvägsförbindelsen går ända fram till gruvan och vi har nu inlett samarbete med Oxelösunds hamn som är väl etablerade och som också har kapacitet för att ta in stora malmbåtar. Logistiken vi har är unikt i internationella gruvsammanhang.
– Vår plan är att när driften är igång köra två fulla tågsätt per dygn mellan Grängesberg och Oxelösund, avslutar John Thoweman.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0