Eldistribution”Riskerar att minska vattenkraftproduktion och dess unika balansförmåga”
25.09.2019 14:31 3 min lästid

”Riskerar att minska vattenkraftproduktion och dess unika balansförmåga”

25.09.2019 14:31 3 min lästid
Genrebild. Foto: American Public Power Association

Genrebild. Foto: American Public Power Association

Energiföretagen kommenterar partiöverskridande Energiöverenskommelsen

Jessica Branschaktuellt
0

I en debattartikel kommenterar Pernilla Winnhed, vd och Jan Olof Sundby, jurist, Energiföretagen Sverige den partiöverskridande Energiöverenskommelsen och dess politiska mål för vattenkraften.

Den partiöverskridande Energiöverenskommelsen pekade tydligt ut vattenkraftens unika ställning och dess betydelse för ett fortsatt hållbart energisystem. Efterföljande lagstiftning om att förse vattenkraften med moderna miljövillkor likaså. Men när nu Havs-och vattenmyndigheten reviderat sina föreskrifter för att anpassas till den nya lagstiftningen så blir det istället svårare att nå de mål som politiken definierat, skriver författarna.

Från politiskt håll har det betonats att Sverige vid klassificering av vattenförekomster och vid beslut om miljökvalitetsnormer för dessa vatten fullt ut ska utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. I propositionen till lagstiftningen sägs uttryckligen att berörda myndigheter ska vara skyldiga att fullt utnyttja dessa möjligheter.

Gör det svårare att peka ut KMV

Tyvärr fångar inte Havs- och vattenmyndighetens förslag upp detta, utan gör det tvärtom svårare att peka ut kraftigt modifierade vatten (KMV) och använda undantag, än vad ramdirektivet medger, menar författarna. Dessutom ställer föreskrifterna mer långtgående krav än ramdirektivet på de vattenförekomster som pekas ut som KMV. Det riskerar att leda till mer omfattande åtgärder än nödvändigt.

Dessa brister, och en del andra som vi pekat på i Energiföretagens remissyttrande, riskerar att minska både vattenkraftproduktionen och vattenkraftens unika förmåga att balansera kraftsystemet, vilket i sin tur försvårar omställningen av energisystemet och den omfattande elektrifieringen av andra sektorer som väntar. Det riskerar också att leda till onödigt långdragna och komplicerade rättsprocesser som varken miljön eller samhället har något att vinna på.

Viktigt att åtgärder ger önskad effekt

Energiföretagen står bakom ramdirektivet för vatten och den nya svenska lagstiftningen. Det är också därför åtta stora vattenkraftsproducenter frivilligt har skapat Vattenkraftens Miljöfond som ska betala hela miljöanpassningen av svensk vattenkraft. Men det är av yttersta vikt att de åtgärder som genomförs verkligen ger önskad effekt och att vi samtidigt håller oss inom de ramar som omställningen av energisystemet och samhället kräver.

Vi står nu inför en 20-årsperiod där alla Sveriges vattenkraftsägare ska ansöka om att få sina tillstånd omprövade enligt den nya lagstiftningen. Detta är mycket omfattande processer som innehåller komplexa frågeställningar och många intressenter. Om vi ska klara detta är det viktigt att vi får till stånd effektiva processer. Att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar utformas i enlighet med ramdirektivet och den nya lagstiftningen är då helt centralt, avslutar författarna.

Pernilla Winnhed, vd och
Jan Olof Sundby, jurist, Energiföretagen Sverige
. Foto: Energiföretagen

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!