2021-01-13 Kritikstorm mot förslag om höjda elnätsavgifter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/strommast-5581755_1920.jpg

Kritikstorm mot förslag om höjda elnätsavgifter

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Energi

Konkurrensverket vidhåller i ett yttrande sin tidigare kritik mot att elnätsföretag ska ges möjligheter att höja sina avgifter. Förslagen i den nu aktuella promemorian innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande över departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet som innebär att elnätsföretag kommer att ges möjligheter att höja sina avgifter.

Promemorian är en omarbetning av den proposition som regeringen drog tillbaka i oktober 2020.

”De ändringar som föreslås i promemorian minskar visserligen de negativa effekterna av förslagen men innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna. I förslaget ges elnätsföretagen möjlighet till höjda avgifter utan att det säkerställs att målet med utbyggd kapacitet uppnås. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget”, skriver myndigheten.

Även regeringens egna tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen (EI) avstyrker förslaget.

”Förslaget har förbättrats i flera avseenden. Ei bedömer dock att det inte är
tillräckligt för att uppnå det uttalade syftet, att utöka kapaciteten i elnäten”, skriver EI i ett remissvar till propositionen.

”Vidare får elnätsföretagen redan kostnadstäckning för sina investeringar i den nuvarande regleringen vilket gör att förslaget endast leder till utökade vinster”, heter det.

Branschorganisationen Botadsrätterna är inne på samma spår och får medhåll av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, med flera.

”Det handlar om ett mycket stort belopp, totalt cirka 28 miljarder kronor, som kan komma att bäras av elnätskunderna. Denna viktiga fråga är anmärkningsvärt nog knappt nämnd i ursprunglig konsekvensanalys och inte alls i aktuell. Snarare framstår det som om elnätskunderna framför allt skulle komma att gynnas. Det framstår som en något ensidig tolkning”, skriver Bostadsrätterna.


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!