Eldistribution”Livstidsförläng kärnkraften”, billigast för elförsörjningen
3/07/2019 3min lästid

”Livstidsförläng kärnkraften”, billigast för elförsörjningen

3/07/2019 3min lästid
”Livstidsförläng kärnkraften”, billigast för elförsörjningen

Pernilla Winnhed vd Energiföretagen. Fotograf: Daniel Löfstedt

“Enligt rapporten är det samhällsekonomiskt billigaste scenariot att livstidsförlänga kärnkraften. “

Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige presenterade en ny rapport under Almedalsveckan. Den ska bland annat visa på att det går att möta efterfrågan på el med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har påbörjat ett arbete med att ta fram en färdplan för hur efterfrågan på fossilfri el ska kunna mötas, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Som grund för arbetet har forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) fått i uppdrag att ta fram en underlagsrapport. Rapporten innehåller dels ett scenario för elanvändningen år 2045, som presenterades tidigare i vår, dels tre produktionsscenarier som ska möta efterfrågan.

Behovet kommer att öka

När ambitionerna i de olika färdplanerna inom Fossilfritt Sverige förverkligas, i kombination med fler elbilar, befolkningstillväxt och etablering av nya elintensiva verksamheter som datahallar, kommer elanvändningen att öka från cirka 140 terawattimmar per år till 190 terawattimmar, trots en betydande energieffektivisering. Ökningen motsvarar 1,5 gånger Danmarks årliga elanvändning. Även effektbehovet kommer att öka, från dagens 26 GW till 32 GW, en ökning på över 20 procent.

De tre scenarierna för fossilfri elproduktion har olika produktionsmix och kan alla möta den kraftigt ökade elanvändningen:

  • Förnybart centraliserad: förnybar elproduktion, företrädesvis stora elproduktionsanläggningar
  • Förnybart decentraliserad: förnybar elproduktion, med större andel mer kundnära elproduktion
  • Förnybart och kärnkraft: både förnybar elproduktion och livstidsförlängd kärnkraft.

– Enligt rapporten är det samhällsekonomiskt billigaste scenariot att livstidsförlänga kärnkraften, i kombination med kraftigt ökad vindkraftsproduktion. Scenariot omfattar dock inte ny kärnkraft. Hur länge ägarna anser det lönsamt att driva vidare de kvarvarande sex reaktorerna vet ingen idag. Det kan ske oväntade tekniksprång och förändringar i förutsättningarna för elproduktion eller lagring som vi ännu inte känner till. Frågan är vilka beslut som måste tas nu och framåt för att uppnå samhällets mål om nettonoll-utsläpp till 2045 med hög leveranssäkerhet oavsett produktionskälla, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige i ett pressmeddelande.

Hög vindkraftsproduktion

Gemensamt för scenarierna är hög vindkraftsproduktion och att vattenkraften precis som idag har en central roll. Samtliga scenarier kräver stora ny- och reinvesteringar i både produktion och elledningar. Beroende på hur mycket planerbar och reglerbar produktion det finns i respektive scenario och vilken elnätskapacitet som krävs får man olika kostnader i nät respektive produktion. För att säkra effektbalans, leveranssäkerhet och systemtjänster krävs även stora satsningar på regler- och flexibilitetsresurser.

Med den nya rapporten som grund ska Energiföretagen Sverige nu ta fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”, som ska ge svar på var de viktiga vägvalen finns. Färdplansarbetet ska genomföras i samverkan med andra samhällsaktörer, som kunder, politiker och myndigheter under hösten.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!