Byggindustrin Kontor
7 min lästid

Högvaktens historiska byggnader renoveras för framtiden

28:e mars 2017, 11:51
Högvaktens historiska byggnader renoveras för framtiden
Renoveringen av de fyra byggnaderna i kvarteret Högvakten i Göteborg är ett gigantiskt projekt. Samtliga byggnader utom Strömska är byggnadsminnen, men alla byggnader är skyddade enligt PBL kap 8§17.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg är inte enbart intressant ur ett historiskt perspektiv. Renoveringen och grundförstärkningen av de fyra byggnaderna; Stadshuset uppfört 1758-1759, Wenngrenska huset från 1760-talet, Börshuset byggt 1846-1849 och Strömska huset uppfört på 1760-talet och senare påbyggd med en tredje våning, innebär också en hel del byggtekniska utmaningar.

– Detta är ett stort projekt med både arkeologer och antikvarier inblandade. Vi har haft kontinuerlig kontakt med stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen. Det finns stora kulturvärden i husen och det krävs tillstånd för många åtgärder. Stor hänsyn får tas till bevarandeplanen, enligt projektledare Svante Thun på Higab, fastighetsägare och byggherre.

Enbart grundförstärkningen beräknas kosta ca 120 miljoner kr att genomföra, men summan är svår att beräkna exakt. Projektet utförs i en partneringmodell och hösten 2018 beräknas arbetet vara klart.

 

 

Byggnadsminne

Samtliga byggnader utom Strömska är byggnadsminnen, men alla byggnader är skyddade enligt PBL kap 8§17. Byggnaderna både ägs och hyrs av Göteborgs Stad. Den totala bruttoarean är beräknad till ca 13 000 kvm. Under dessa byggnader har arkeologerna hittat husrester från 1600-talet, vilket troligtvis är Göteborgs tidigaste delar. Gustav Adolf själv, som pryder platsen med en staty, grundade staden år 1621.

Kvarterets namn kommer sig av att Stadshuset och dess föregångare tidigare härbärgerade Högvakten som var stadens militära vaktstyrka fanns på denna plats. Högvakten drogs in 1895 men namnet lever kvar.

Ahrbom & Partner som 2011 hade genomfört två stora ombyggnadsprojekt i Stockholm, vann den offentliga upphandlingen gällande en förstudie, med option på detaljprojektering. Tidplanen för förstudien var rejält tilltagen, vilket bidrog till ett grundligt arbete inför ett av Göteborgs största renoveringsprojekt.

– Börsen som ritades av arkitekten Pehr Johan Ekman 1844, sticker ut och var den dyraste byggnaden som uppfördes under 1800-talet. Byggnaden har dekormålade interiörer. På den tiden använde man mycket utsökta material som nu i samband med renoveringen bevaras så långt det är möjligt, säger Bosse Ericson, ansvarig arkitekt för lokalanpassningen och ombyggnaden på Ahrbom & Partner.

Innergården med glastak. Illustration: Ahrbom & Partner
Innergården med glastak. Illustration: Ahrbom & Partner

Modernt kontorshus

Resten av kvarteret såg arkitekterna skulle kunna byggas om och förvandlas till ett modernt kontorshus. Stadshuset och de andra två byggnaderna var sönderbyggda. Men det fanns skyddsvärden där som skulle bevaras.

En ny tillgänglig entré i Börshuset och en ny hiss ska försörja byggnaden. Köket från 1950-talet var tämligen nedslitet och byggs nu helt om till modern standard.

– Börshuset är en mycket skyddsvärd byggnad som restaureras försiktigt. Victoria Ask från Antiquum i Göteborg har jobbat med detta ännu längre än vi och har gjort ett mycket bra underlag, säger Bosse Ericson.

Arkeologer och antikvarier är inblandade genom hela projektet och Higab, som äger husen, har kontinuerlig kontakt med stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen. Syftet är att bevara den gamla miljön på bästa sätt. Foto: Hans Wretling
Arkeologer och antikvarier är inblandade genom hela projektet och Higab, som äger husen, har kontinuerlig kontakt med stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen. Syftet är att bevara den gamla miljön på bästa sätt.
Foto: Hans Wretling

Stadshusgården med vibbar från 1700-talet skulle återställas som ursprunget, med tillägg av ett litet café som alla Göteborgare och turister skulle få ta del av. Wenngrenska gården var helt sönderbyggd och lämpade sig väl för en modern Fastighetsutveckling.

– Här skapade vi det stora vackra rum som blir en mötesplats för hela det moderna kontorshus vi vill åstadkomma. Vi rev några låga tillbyggnader och frilade det lilla gårdshuset, som får tjäna som kaffestation för personal och gäster, förklarar Bosse Ericson.

Under resans gång kom det ett önskemål från hyresgästen Göteborgs stad att man ville ha ett aktivitetsbaserat kontor. Ahrbom & Partner ordnade studieresa till Stockholm där ansvariga tittade på fyra intressanta objekt som fick bli modell för projektet i Göteborg.

Aktivitetsbaserat

Dörrar och väggar togs bort för att ge plats åt ett aktivitetsbaserat kontor. Noder skapades med hissar, servicestationer och toaletter. Från kontorsbyggnaden kan personalen se ner på den inglasade gården.

 

ad_fop_1-4

 

Det finns två gårdar varav den ena täcks med glastak för att användas som en foajé med tillhörande konferensverksamhet. Glastaket har unika välvda transparenta glaskassetter. Istället för utvändiga profiler som gärna samlar vatten som kan ge läckage är glaset limmat med silikon. Glaskassetterna håller ute inkommande solenergi med hjälp av solfaktor som solskydd. De bärande glasbalkarna är brandskyddsmålade för att klara brandskyddet.

När renoveringen är avklarad flyttar kommunfullmäktige tillbaka till Börsen. Politikerna kommer att sitta kvar i Rådhuset medan kommunala administrativa verksamheter flyttar in i kontorsdelarna i kvarteret.

De gamla pelarna kläs in för att inte komma till skada under renoveringen. Foto: Hans Wretling
De gamla pelarna kläs in för att inte komma till skada under renoveringen.
Foto: Hans Wretling

Sveriges äldsta familjeägda byggföretag F O Peterson & Söner Byggnads AB i Göteborg, med anor från 1870-talet då Frans Oscar Peterson grundade företaget, har uppdraget att som huvudentreprenör renovera byggnaderna.

– I första hand handlar det om att grundförstärka husen med pålning eftersom de håller på att sjunka. Göteborg består till stora delar av lera. Grundläggningen är den största utmaningen, säger Evert Brandin, platschef på F O Peterson & Söner Byggnads AB i Göteborg.

För att inte röra marken vare sig invändigt och utvändigt, samtidigt som de arkeologiska fynden inte får påverkas, gör man snedpålning i grundmurarna. Ca 45-50 provhål har gjorts invändigt i bottenplattan för arkeologisk undersökning av marken ända ner till orörd mark, ca 1,5-2 meter. Göteborgs första hus ligger på detta djup.

Kvarteret härstammar från 1600-talet och marken består till stora delar av lera. Därför måste byggnaderna i första hand grundförstärkas med pålning eftersom husen håller på att sjunka. Mycket av pålningen sker i källarvalven. Foto: Hans Wretling
Kvarteret härstammar från 1600-talet och marken består till stora delar av lera. Därför måste byggnaderna i första hand grundförstärkas med pålning eftersom husen håller på att sjunka. Mycket av pålningen sker i källarvalven.
Foto: Hans Wretling

Träpålad grundläggning

– Vi ska slå ner ca 1 250 pålar, sammanlagt ca 36 000 m, i marken. Större delen av kvarteret har träpålad grundläggning. Ovanpå det ligger en rustbädd av trästockar, däröver naturstensmur (kallmur) och ovanpå det står huset. Här krysspålar vi, d v s borrar från husväggen ovankant och på båda sidor väggen med visst mellanrum. Pålarna slår vi igenom hålen, pålen kapas nere vid underkanten av kallmuren och fyller sedan pålen invändigt med betong som invändig korrosionsskydd. En stålhatt (topp-platta) sätts på och därefter gjuter vi igen plugghålet med betong. Då är själva grundläggningen färdig, förklarar Jörgen Gustafsson, platschef på BESAB, underleverantör till F O Peterson & Söner i Göteborg. Arbetet utför de i samarbete med Grundförstärkningar i Göteborg AB.

Under byggnaden gjuts en ny bottenplatta som förankras i de förstärkta grundmurarna. Beläggningarna blir nya i stort sett alla husen. Invändigt rivs väggar och bjälklag för att bland annat ge plats åt nya hissar. Tillgängligheten för funktionshindrade förbättras. Golven på markplan består av betong eller stenplattor. Övriga bjälklag upp i husen består av träbjälklag. Ca 800-1 000 kubik betong kommer att användas.

 

ad_ap_halv

#börsen #göteborg #gustaf adolfs torg #kv högvakten #ombyggnad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0