2019-02-13 God bebyggd miljö nås inte till 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/boverket-foto-franz-feldmanis.jpg

God bebyggd miljö nås inte till 2020

Foto: Franz Feldmanis
Foto: Franz Feldmanis
Energieffektivisering
En rapport som Boverket har tagit fram som en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen, visar bland annat att Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inte är uppnått och kommer inte kunna nås till 2020.
Samtidigt bedöms utvecklingen förbättras över sikt genom övergripande satsningar och en ökad medvetandenivå i många av frågorna.

Rapporten pekar på en kraftigt ökad inflyttning till städer och ett ökat bostadsbyggande som bidragande orsaker till påfrestningen på miljön. Dessutom har många kommuner fortsatt bostadsbrist, vilket leder till hårt marktryck. Det stora behovet av många nya bostäder innebär också en stor utmaning för byggsektorn. Samtidigt som förtätning för med sig risker för grönområden gynnas dock miljökvalitetsmålet i stort av uppmärksamheten för frågor om grönstruktur och människors möjligheter till utevistelser. Alltmer tätortsnära natur skyddas också som naturreservat.

Positiva trender

”Vi ser en fortsatt positiv trend när det gäller energieffektivisering av byggnader och minskning av miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn”, skriver Boverket. Den förnybara energin ökar i takt med att den fossila energianvändningen avtar. Problem kopplat till inomhusmiljön och bullerexponering kvarstår dock, i takt med att användning av bilar ökar. För att minska riskerna för ökat buller behöver åtgärder vidtas vid källan. Minskad trafik i staden är en sådan åtgärd. Utvecklingen vad gäller den totala mängden hushållsavfall ökar, samtidigt som styrmedlen förändrat situationen betydligt vad gäller hanteringen av avfall med följden att väldigt lite deponeras i dag. Bedömningen är att ökad återanvändning och återvinning krävs för att kunna nå en cirkulär ekonomi.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!