2018-08-08 Sveriges nya byggregler https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/sveriges-nya-byggregler.jpg

Sveriges nya byggregler

Utredare Anna Sander och Kurt Eliasson. Fotograf: Kristian Phol
Utredare Anna Sander och Kurt Eliasson. Fotograf: Kristian Phol
Byggindustrin

Kommittén för modernare byggregler, utsedd av Näringsdepartementet, har nyligen lanserat rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler. Där har kommittén sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Utredare är Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kommittén har även genomfört en Sifo-enkät om byggreglerna, riktad till både professionella aktörer och allmänheten.

– Vi har en god bild av hur dagens byggregler används och fungerar. Det är en samstämmig bild som ges oavsett vilka vi möter, säger Kurt Eliasson, i ett pressmeddelande.

Sammanställda synpunkter

Kommittén har sammanställt synpunkterna på byggregelverket i rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler. Den sammantagna problembilden som tillämparna beskriver handlar om att:

·      byggregelverket är svåröverskådligt och omfattande,

·      funktionskrav har brett stöd,

·      föreskrifter i BBR och EKS är otydliga, saknar syfte och i vissa fall motsäger varandra,

·      kravnivåerna i BBR och EKS behöver ses över utifrån vad som är rimligt med hänsyn till de boendekostnader som kraven innebär,

·      det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig bebyggelse,

·      BBR:s regler om ändring, ombyggnad, tillbyggnad är otydligt och kostnadsdrivande och förslås regleras separat från nybyggnad,

·      allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas ur BBR till eget dokument,

·      det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd,

·      det finns behov av ytterligare vägledning,

·      hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts,

·      regelverket ställer höga krav på kompetens,

·      regelverket inte är anpassat för dagens och morgondagens utmaningar exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar,

·      PBL och BBR ändras för ofta.

Viktiga för att modernisera byggregelverket

Rapporten, som omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS), pekar kommittén ut ett antal vägval som är viktiga för att modernisera byggregelverket.

– Vi kommer att anordna en hearing för tillämpare av regelverket i september, där vi ska diskutera de frågeställningar som vi presenterar i rapporten, säger Anna Sander, utredare i kommittén.

Senast i december 2019 ska Kommittén för modernare byggregler lämna slutbetänkandet, med förslag till ändringar av byggregelverket, till regeringen.

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!