2021-07-09 Framtidens stadsparker finns på hustaken https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/07/gronatak_unsplash.jpg

Framtidens stadsparker finns på hustaken

Byggindustrin
Reportage

Att klä hustak med vegetation blir allt vanligare. Enligt branschens entreprenörer finns det flera fördelar med en grön takinvestering.

Under förra året öppnade världens största gröna takyta i Paris. 14 000 kvadratmeter utnyttjades för att förse stadens restauranger med frukt och grönsaker. Sedan 2015 har Frankrike en lag som kräver att nya husbyggnader antingen måste täckas med solpaneler eller grönytor.

Intresset världen över ökar för husvegetation, och fördelarna med en sådan tillväxt är uppenbara. Det menar Ylva Edwards, projektledare för Vinnova-projekten Hållbara Attraktiva Städer och Gröna Täta Tak

”Ur ekologisk synvinkel skapar gröna tak nya möjligheter för liv inne i städer och har en positiv inverkan på biodiversitet”, skriver hon i ett mejl till Branschaktuellt, och nämner särskilt hur de kan sänka bullret och ger renare luft.

Edwards tror att intresset bland fastighetsägare att beställa gröna tak är stort – men att kunskapen om bland annat drift- och underhållsfrågor inte alltid finns. Hon ser framför allt en risk som alltid måste ses över.

”Nolltolerans mot läckage är ett måste! Växtrötter söker sig naturligt till vatten, och många misslyckanden när det gäller gröna tak har berott på att rötter trängt igenom tätskiktet i skarvar, kanter och/eller anslutningar. Rotskydd krävs därför i de flesta anläggningar. Vid utformning och anläggning av överbyggnaden måste man också ta hänsyn till, och inte skada, underliggande strukturer som tätskikt, isolering och bjälklagskonstruktion”, skriver hon till Branschaktuellt.

Målet med gröna tak
Gröna tak kan ha flera olika former, där de kan utgöra bland annat trädgårds- eller parkmiljö med träd, buskar, gräsmattor och vattenmiljöer. De flesta gröna överbyggnader finns ovanpå parkeringsgarage men de kan också installeras högt ovanför marken på terrasser. Framför allt är det växtbäddens kvalitet och tjocklek som avgör vilken typ av vegetation som kan etableras.

Enligt Grönatakhandboken – utgiven av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova – är visionen med gröna täta tak att ha en stadsmiljö som är, likt projektnamnet, både tät och grön. Det ska göra att transporter och infrastruktur fungerar effektivare och det skapas ett större underlag för arbetstillfällen, kultur och stimulerande stadsliv.

Det är, enligt handboken, möjligt att skapa kompletta stadsparker på tak. Det kräver dock en byggnad med hög bärighet och ett substratdjup på upp till en meter. Hänsyn måste också tas till trädarten, och det måste förankras under etablering och utvecklas mer positivt om de bevattnas.
Enligt Edwards måste höga krav ställas på betong och på hela den gröna överbyggnaden. Hon belyser även betydelsen av att inkludera alla intressenter tidigt i processen, och därefter tydliggöra viktiga milstolpar i planerings- och konstruktionsfasen.

”Grundläggande för ett lyckat grönt tak är information och kommunikation, men framför allt att det finns en tydlig bild eller idé från tidigt skede om vad man vill att det gröna taket ska leverera i form av utseende alternativt social eller ekologisk funktion. En anläggning som primärt är installerad för att ta hand om dagvatten kan till exempel se väldigt annorlunda ut jämfört med en som ska fungera som vistelseyta för boende i ett flerfamiljshus”, avslutar hon.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!